Gdy Po­lacy będa umieć siebie sa­mych ce­nić w do­mu, będą ich ce­nić i za granicą.


gdy-po­lacy-będa-umieć-siebie-­mych-­ć-w do­mu-będą-ich-­ć-i za granicą
stanisław staszicgdypo­lacybędaumiećsiebiesa­mychce­nićw do­mubędąichi za granicągdy po­lacypo­lacy będabęda umiećumieć siebiesiebie sa­mychsa­mych ce­nićce­nić w do­mubędą ichich ce­nićce­nić i za granicągdy po­lacy będapo­lacy będa umiećbęda umieć siebieumieć siebie sa­mychsiebie sa­mych ce­nićsa­mych ce­nić w do­mubędą ich ce­nićich ce­nić i za granicągdy po­lacy będa umiećpo­lacy będa umieć siebiebęda umieć siebie sa­mychumieć siebie sa­mych ce­nićsiebie sa­mych ce­nić w do­mubędą ich ce­nić i za granicągdy po­lacy będa umieć siebiepo­lacy będa umieć siebie sa­mychbęda umieć siebie sa­mych ce­nićumieć siebie sa­mych ce­nić w do­mu

Ludzie są te­raz słabi, a mi­mo to przek­ształcają po­wie­rzchnię Ziemi. W ciągu mi­lionów lat ich możli­wości wzrosną w ta­kim stop­niu, że zmienią po­wie­rzchnię Ziemi, jej oceany, at­mosferę, i sa­mych siebie. Będą kon­tro­lowa­li kli­mat i Układ Słoneczny tak, jak kon­tro­lują Ziemię. Będą podróżowa­li po­za gra­nicę nasze­go sys­te­mu pla­netar­ne­go; dotrą do in­nych słońc i używać będą ich świeżej ener­gii za­miast ener­gii swo­jej umierającej gwiazdy.Poz­wo­lisz, aby twój cień z moim cieniem spot­kał się...? Na wieczór umówmy ich, naj­le­piej od ra­zu - dziś. Bądźmy wyrozumiali, gdy obok będą stali i gdy będą nieśmiali.Rozwój osobisty to ważna rzecz. Moje przesłanie dla ludzkości wiąże się z nadzieją, że ludzie będą raczej zmierzali w kierunku rozwoju samych siebie niż w stronę rozwoju swojego wizerunku. Liczę, że będą szukali głęboko w swym wnętrzu w dążeniu do szczerego wyrażania siebie.Nie umieć kochać, to nic nie umieć, a czasem jeszcze mniej niż nic.wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Gdy mówisz do lepszych od siebie, mów prosto i zwięźle, a będą uważali twoją mowę za wykwintną.