Gdy podejmuję ważne decyzje, modlę się wpierw do Matki Bożej Ostrobramskiej.


gdy-podejmuję-ważne-decyzje-modlę-ę-wpierw-do-matki-bożej-ostrobramskiej
józef piłsudskigdypodejmujęważnedecyzjemodlęsięwpierwdomatkibożejostrobramskiejgdy podejmujępodejmuję ważneważne decyzjemodlę sięsię wpierwwpierw dodo matkimatki bożejbożej ostrobramskiejgdy podejmuję ważnepodejmuję ważne decyzjemodlę się wpierwsię wpierw dowpierw do matkido matki bożejmatki bożej ostrobramskiejgdy podejmuję ważne decyzjemodlę się wpierw dosię wpierw do matkiwpierw do matki bożejdo matki bożej ostrobramskiejmodlę się wpierw do matkisię wpierw do matki bożejwpierw do matki bożej ostrobramskiej

Ale są takie krzyże ogromne, gdy kochając za innych się kona / To z nich spada się, jak grona wyborne w Matki Bożej otwarte ramiona.Nocą oddechem modlę się do ramion, niech nie wy­puszczają z objęć... Jes­tem bezpieczna... Nad ranem modlę się po­całun­ka­mi do ciepłych dłoni by na skórze zbłądziły już na zawsze... Czuję zna­jomy dotyk... Obecność, choć go nie ma wspo­minam o poranku... Już Cię brak znowu wyszedłeś przed świtem bez Dobranoc...Pracownik pozbawiony możliwości podejmowania ważnych decyzji zaczyna uważać za ważne te decyzje, które zezwala mu się podejmować. Zaczyna dbać o odpowiednią rejestrację dokumentów. Sprawdza, czy ołówki są zatemperowane. Pilnuje, by okna były otwarte (lub zamknięte). Musi nagle mieć do dyspozycji flamastry w dwóch lub trzech kolorach.jeśli na­wet bez­pośred­nio nie zna­my wo­li Bożej, to i tak z Bożą po­mocą czyńmy wszys­tko na chwałę Nieba i dla dob­ra dusz !  wte­dy też tra­fiamy w sed­no i w is­to­te pełnienia naj­droższej i najświętszej wo­li Bożej ! Błogosławieni, którzy wpierw pomyślą, zanim coś zrobią i wpierw się modlą, zanim coś pomyślą: unikną wielu niedorzeczności.Życie poczęte w łonie matki nie jest jej częścią, lecz nowym życiem ludzkim - innym, choć okresowo połączonym z życiem matki.