Gdy pomnożycie liczbę instancji sądowych, zobaczycie, że troską ich stanie się w mniejszym stopniu wymierzenie sprawiedliwości obywatelom, w większym zaś wzajemne spory.


gdy-pomnożycie-liczbę-instancji-sądowych-zobaczycie-że-troską-ich-stanie-ę-w-mniejszym-stopniu-wymierzenie-sprawiedliwoś-obywatelom-w-większym
montesquieugdypomnożycieliczbęinstancjisądowychzobaczycieżetroskąichstaniesięmniejszymstopniuwymierzeniesprawiedliwościobywatelomwiększymzaśwzajemnesporygdy pomnożyciepomnożycie liczbęliczbę instancjiinstancji sądowychże troskątroską ichich staniestanie sięw mniejszymmniejszym stopniustopniu wymierzeniewymierzenie sprawiedliwościsprawiedliwości obywatelomw większymwiększym zaśzaś wzajemnewzajemne sporygdy pomnożycie liczbępomnożycie liczbę instancjiliczbę instancji sądowychże troską ichtroską ich stanieich stanie sięstanie się wsię w mniejszymw mniejszym stopniumniejszym stopniu wymierzeniestopniu wymierzenie sprawiedliwościwymierzenie sprawiedliwości obywatelomw większym zaświększym zaś wzajemnezaś wzajemne spory

Chytrość zajmuje coraz bardziej miejsce zdrowego rozsądku i roztropności, które powinny przewodzić obywatelom. Adwokaci wielce są zadowoleni, gdy widzą, że na każdym kroku trzeba korzystać z ich usług w zarządzaniu swoimi sprawami, sędziom zaś wcale nie sprawia przykrości sprawowanie władzy nad tymi, których im naraili adwokaci.Państwo to nic innego jak instrument opresji jednej klasy przez inną - w republice demokratycznej w nie mniejszym stopniu niż w monarchii.Wzajemne więc szkodzenie sobie jest przeciwne naturze, wzajemnym zaś szkodzeniem jest uczucie gniewu i nienawiści.Szczęście w większym stopniu zależy od ogólnej skłonności rozumu i serca do odczuwania szczęścia, jakiego natura ludzka może nam użyczyć, niż od mnogości jakichś szczęśliwych chwil w życiu.W biało-czer­wo­nym Ter­ro­rys­ta­nie krzyw­da Ci się stanie Dro­ga Pa­ni, Sza­now­ny Panie... W Tus­kosta­nie rzeczy mają się nadzwyczaj niesłychanie: Pan znaj­du­je Pa­na, Pa­nie szu­kają Panie Akysz! A niech im sie krzyw­da stanie! Lecz mądrość ga­wie­dzi naj­większym jest źródłem wiedzy Więc niszczą się nawza­jem ko­leżan­ki i koledzy Swo­je Nie ma okrutniejszej tyranii od tej, która się spełnia w cieniu praw i pod sztandarem sprawiedliwości; w ten sposób topi się, by tak rzec, nieszczęśników na ich ostatniej desce ratunku.