Gdy prosi cię nieprzyjaciel, spełnij jego prośbę, ale strzeż się go potem podwójnie.


gdy-prosi-ę-nieprzyjaciel-spełnij-jego-prośbę-ale-strzeż-ę-go-potem-podwójnie
epikurgdyprosicięnieprzyjacielspełnijjegoprośbęalestrzeżsięgopotempodwójniegdy prosiprosi cięcię nieprzyjacielspełnij jegojego prośbęale strzeżstrzeż sięsię gogo potempotem podwójniegdy prosi cięprosi cię nieprzyjacielspełnij jego prośbęale strzeż sięstrzeż się gosię go potemgo potem podwójniegdy prosi cię nieprzyjacielale strzeż się gostrzeż się go potemsię go potem podwójnieale strzeż się go potemstrzeż się go potem podwójnie

Gdy pro­si cię niep­rzy­jaciel, spełń je­go prośbę, ale strzeż się go po­tem podwójnie.Drogi mi jest przyjaciel, ale i nieprzyjaciel przydać się może, bo przyjaciel pokazuje mi, co mogę, a nieprzyjaciel, com powinien robić.Tak jak zasadą rządu despotycznego jest łęk, tak celem jego spokój; ale to nie jest pokój, to cisza owych miast, w których mury już wkracza nieprzyjaciel.Dureń, gdy zrobi głupstwo, potem zawsze tłumaczy, że było to jego obowiązkiem.Tak jak zasadą rządu despotycznego jest lęk, tak celem jego spokój, ale to nie jest spokój, to cisza owych miast, w których mury wkracza nieprzyjaciel.Strzeż się, jeśli ona cię kocha.