Gdy przy­gar­niesz bez­domne­go i na gra­nicy życia psa i zaopieku­jesz się nim, on ci się od­wdzięczy wier­nością. Gdy to sa­mo zro­bisz z człowiekiem w nag­ro­de dos­ta­niesz tyl­ko kwas. Mi­mo to war­to po­magać by świat choć trochę nab­rał za naszą sprawą barw.


gdy-przy­gar­niesz-bez­domne­go-i na gra­nicy-życia-psa-i zaopieku­jesz ę-nim-on  ę-od­wdzięczy-wier­nośą-gdy to ­mo-zro­bisz
sierpiengdyprzy­gar­nieszbez­domne­goi na gra­nicyżyciapsai zaopieku­jesz sięnimon ci sięod­wdzięczywier­nościągdy to sa­mozro­biszz człowiekiemw nag­ro­dedos­ta­niesztyl­kokwasmi­mo to war­topo­magaćby światchoćtrochęnab­rałza nasząsprawąbarwgdy przy­gar­nieszprzy­gar­niesz bez­domne­gobez­domne­go i na gra­nicyi na gra­nicy życiażycia psapsa i zaopieku­jesz sięi zaopieku­jesz się nimon ci się od­wdzięczyod­wdzięczy wier­nościągdy to sa­mo zro­biszzro­bisz z człowiekiemz człowiekiem w nag­ro­dew nag­ro­de dos­ta­nieszdos­ta­niesz tyl­kotyl­ko kwasmi­mo to war­to po­magaćpo­magać by światby świat choćchoć trochętrochę nab­rałnab­rał za nasząza naszą sprawąsprawą barwgdy przy­gar­niesz bez­domne­goprzy­gar­niesz bez­domne­go i na gra­nicybez­domne­go i na gra­nicy życiai na gra­nicy życia psażycia psa i zaopieku­jesz siępsa i zaopieku­jesz się nimon ci się od­wdzięczy wier­nościągdy to sa­mo zro­bisz z człowiekiemzro­bisz z człowiekiem w nag­ro­dez człowiekiem w nag­ro­de dos­ta­nieszw nag­ro­de dos­ta­niesz tyl­kodos­ta­niesz tyl­ko kwasmi­mo to war­to po­magać by światpo­magać by świat choćby świat choć trochęchoć trochę nab­rałtrochę nab­rał za nasząnab­rał za naszą sprawąza naszą sprawą barw

Co zro­bisz, gdy ktoś ci przys­ta­wi nóż do szyi, a ty aku­rat dos­ta­niesz czkawki?  -Woody Allen
co zro­bisz-gdy-ktoś- przys­­wi-nóż-do szyi-a ty aku­rat-­­niesz-czkawki 
gdy-upad­niesz-wstań-gdy-znów-upad­niesz-wstań-gdy-znów-upad­niesz-wstań-wsta­waj-dopóki-nie ut­rzy­masz-równo­wagi-~pa­weł
Nie bój się poez­ji, bo kiedyś i Ty Zos­ta­niesz słuchem dla jej głosu Gdy do­pad­nie Cię miłość poety Nie unik­niesz jej naj­silniej­sze­go ciosu... -corella10
nie-bój ę-poez­ji-bo kiedyś-i ty-zos­­niesz-słuchem-dla-jej-głosu-gdy-do­pad­nie-cię-miłość-poety-nie-unik­niesz-jej