Gdy sie­dzisz u den­tysty na fo­telu, po­myśl o tych, którzy w tej chwi­li leżą na sto­le ope­racyj­nym. Za­raz ci się zro­bi weselej.


gdy-sie­dzisz-u den­tysty-na fo­telu-po­myśl-o tych-którzy-w tej chwi­li-żą-na sto­-ope­racyj­nym-za­raz  ę-zro­bi-weselej
janina ipohorskagdysie­dziszu den­tystyna fo­telupo­myślo tychktórzyw tej chwi­lileżąna sto­leope­racyj­nymza­raz ci sięzro­biweselejgdy sie­dziszsie­dzisz u den­tystyu den­tysty na fo­telupo­myśl o tychktórzy w tej chwi­liw tej chwi­li leżąleżą na sto­lena sto­le ope­racyj­nymza­raz ci się zro­bizro­bi weselejgdy sie­dzisz u den­tystysie­dzisz u den­tysty na fo­teluktórzy w tej chwi­li leżąw tej chwi­li leżą na sto­leleżą na sto­le ope­racyj­nymza­raz ci się zro­bi weselejgdy sie­dzisz u den­tysty na fo­teluktórzy w tej chwi­li leżą na sto­lew tej chwi­li leżą na sto­le ope­racyj­nymktórzy w tej chwi­li leżą na sto­le ope­racyj­nym

Gdy siedzisz u dentysty na fotelu, pomyśl o tych, którzy w tej chwili leżą na stole operacyjnym. Zaraz ci się zrobi weselej. -Janina Ipohorska
gdy-siedzisz-u-dentysty-na-fotelu-pomyśl-o-tych-którzy-w-tej-chwili-żą-na-stole-operacyjnym-zaraz-ę-zrobi-weselej
Po raz ko­lej­ny sie­dzisz na tej sa­mej ław­ce, ze świado­mością, że i tak nikt nie przyjdzie. -respirer
po raz-ko­lej­ny-sie­dzisz-na tej ­mej-ław­-ze świado­mośą-że i tak-nikt-nie przyjdzie
wiem-że w pew­nym-sen­sie-każdy-krok-ja­ki-zro­biłem-od chwi­li-gdy-nau­czyłem ę-chodzić-był-kro­kiem-do ciebie