Gdy stra­ciłeś część siebie, część swo­jego życia, po­zos­ta­je tyl­ko ból, wspom­nienia i spi­sywa­nie wierszy... ..................................................................................  


gdy-stra­łeś-część-siebie-część-swo­jego-życia-po­zos­­-tyl­ko-ból-wspom­nienia-i spi­sywa­nie-wierszy
marzycielsgdystra­ciłeśczęśćsiebieswo­jegożyciapo­zos­ta­jetyl­kobólwspom­nieniai spi­sywa­niewierszy gdy stra­ciłeśstra­ciłeś częśćczęść siebieczęść swo­jegoswo­jego życiapo­zos­ta­je tyl­kotyl­ko bólwspom­nienia i spi­sywa­niei spi­sywa­nie wierszywierszygdy stra­ciłeś częśćstra­ciłeś część siebieczęść swo­jego życiapo­zos­ta­je tyl­ko bólwspom­nienia i spi­sywa­nie wierszyi spi­sywa­nie wierszy

Trzy­mam kocha­ne wspom­nienia i nie chce się z ni­mi rozstać. To ta­ka mo­ja ma­leńka część Ciebie,którą mam tyl­ko ja.Kiedy za­myka się oczy do snu, dusza zwi­ja się w ciele jak kłębek, po­zos­ta­wione sa­memu so­bie ciało spraw­dza, czy jeszcze is­tnieje. Wzbudza w so­bie wspom­nienia, bo każdy wy­kona­ny kiedyś gest, każde doz­na­nie zos­tało przez nie za­pamięta­ne. Ciało ma pa­mięć ab­so­lutną, je­go wspom­nienia prze­padają tyl­ko wte­dy, gdy ciało ginie.W tes­ta­men­cie za­pisa­lam To­bie na końcu drob­nym dru­kiem, to co było nienaz­waną częścią mnie. Wspom­nienia , które to­warzyszyły przez większą część życia. Os­tatni ob­raz, za­kocha­nych oczu. Ziaren­ko leżące w najgłębszym za­kamar­ku serca.- Halo. - Cześć Mamuśu! - Cześć Córću! - Wiesz, gdy­bym go zadźgała wte­dy to dziś wychodziłbym szczęśli­wa na wol­ność - więcej raczej nie dają.Wszys­tko już było, część życia spi­sana, dziw­ny ten czas… …niepamięci.Najlepszą część życia człowieka stanowią jego przyjażnie.