Gdy szu­kasz po­mocy, nie ciesz się od ra­zu z te­go, że ludzie zaczy­nają za­kasy­wać ręka­wy. Może chcą tyl­ko umy­wać od two­jej spra­wy ręce. Z cyk­lu po­wieści


gdy-szu­kasz-po­mocy-nie ciesz ę-od ra­zu-z te­go-że ludzie-zaczy­nają-za­kasy­wać-ręka­wy-może chcą-tyl­ko-umy­wać
ridergdyszu­kaszpo­mocynie ciesz sięod ra­zuz te­goże ludziezaczy­nająza­kasy­waćręka­wymoże chcątyl­koumy­waćod two­jejspra­wyręcecyk­lupo­wieścispad­ko­bier­cyprzeznaczeniagdy szu­kaszszu­kasz po­mocynie ciesz się od ra­zuod ra­zu z te­goże ludzie zaczy­najązaczy­nają za­kasy­waćza­kasy­wać ręka­wymoże chcą tyl­kotyl­ko umy­waćumy­wać od two­jejod two­jej spra­wyspra­wy ręcez cyk­lucyk­lu po­wieścispad­ko­bier­cy przeznaczeniagdy szu­kasz po­mocynie ciesz się od ra­zu z te­goże ludzie zaczy­nają za­kasy­waćzaczy­nają za­kasy­wać ręka­wymoże chcą tyl­ko umy­waćtyl­ko umy­wać od two­jejumy­wać od two­jej spra­wyod two­jej spra­wy ręcez cyk­lu po­wieści

Na­wet gdy na­ga praw­da jest szpet­na nie po­win­no się jej owi­jać w bawełnę. Z cyk­lu po­wieści
na­wet-gdy-na­ga-praw­da-jest szpet­na-nie po­win­no ę-jej-owi­jać-w bawełnę-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Co­raz częściej słowa pa­dają,żeby tyl­ko ludzie stanęli prze­ciw­ko so­bie. Z cyk­lu po­wieści
co­raz-częściej-słowa-pa­dajążeby-tyl­ko-ludzie-stanęli-prze­ciw­ko-so­bie-z cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
Możesz trak­to­wać życie jak za­bawę, lecz nig­dy nie trak­tuj ludzi jak zabawki. Z cyk­lu po­wieści
możesz-trak­to­wać-życie-jak za­bawę-lecz-nig­dy-nie trak­tuj-ludzi-jak zabawki-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia
U schyłku nadziei gar­bią nas na­wet pros­te spra­wy. Z cyk­lu po­wieści
u schyłku-nadziei-gar­bią-nas-na­wet-pros­te-spra­wy-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia