Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nim


gdy-tylko-ktoś-myśli-i-charakter-mówi-ę-o-nim-to-osobliwy-człowiek
margaret montesquieugdytylkoktośmyślicharaktermówisięnimtoosobliwyczłowiekgdy tylkotylko ktośktoś myślimyśli ima charaktermówi sięo nimosobliwy człowiekgdy tylko ktośtylko ktoś myśliktoś myśli imyśli i mai ma charaktermówi się osię o nimgdy tylko ktoś myślitylko ktoś myśli iktoś myśli i mamyśli i ma charaktermówi się o nimgdy tylko ktoś myśli itylko ktoś myśli i maktoś myśli i ma charakter

Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nim: Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nitru Dziś doszło do te­go, że jeśli ktoś nie ule­ga każdej po­kusie, to mówi się o nim, że ma sil­ny charakter.Dziś doszło do tego, że jeżeli ktoś nie ulega każdej pokusie, to mówi się o nim, że ma silny charakter.Dziś doszło do tego, że jeśli ktoś nie ulega każdej pokusie, to mówi się o nim, że ma silny charakter.Dbaj bardziej o swój prawdziwy charakter niż o reputację, gdyż twój charakter mówi prawdę o tobie, podczas gdy reputacja to tylko cudza o tobie opinia.