Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nim:


gdy-tylko-ktoś-myśli-i-charakter-mówi-ę-o-nim-to-osobliwy-człowiek
montesquieugdytylkoktośmyślicharaktermówisięnimtoosobliwyczłowiekgdy tylkotylko ktośktoś myślimyśli ima charaktermówi sięo nimgdy tylko ktośtylko ktoś myśliktoś myśli imyśli i mai ma charaktermówi się osię o nimgdy tylko ktoś myślitylko ktoś myśli iktoś myśli i mamyśli i ma charaktermówi się o nimgdy tylko ktoś myśli itylko ktoś myśli i maktoś myśli i ma charakter

Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nim
gdy-tylko-ktoś-myśli-i-charakter-mówi-ę-o-nim-to-osobliwy-człowiek
Gdy tylko ktoś myśli i ma charakter, mówi się o nitru
gdy-tylko-ktoś-myśli-i-charakter-mówi-ę-o-nitru-to-osobliwy-człowiek
Dziś doszło do te­go, że jeśli ktoś nie ule­ga każdej po­kusie, to mówi się o nim, że ma sil­ny charakter. -Marcel Achard
dziś-doszło-do te­go-że śli-ktoś-nie ule­ga-każdej-po­kusie-to mówi ę-o nim-że  sil­ny-charakter
Dziś doszło do tego, że jeżeli ktoś nie ulega każdej pokusie, to mówi się o nim, że ma silny charakter. -Marcel Achard
dziś-doszło-do-tego-że-żeli-ktoś-nie-ulega-każdej-pokusie-to-mówi-ę-o-nim-że-silny-charakter
Dziś doszło do tego, że jeśli ktoś nie ulega każdej pokusie, to mówi się o nim, że ma silny charakter. -Marcel Achard
dziś-doszło-do-tego-że-śli-ktoś-nie-ulega-każdej-pokusie-to-mówi-ę-o-nim-że-silny-charakter
Dbaj bardziej o swój prawdziwy charakter niż o reputację, gdyż twój charakter mówi prawdę o tobie, podczas gdy reputacja to tylko cudza o tobie opinia. -John Wooden
dbaj-bardziej-o-swój-prawdziwy-charakter-ż-o-reputację-gdyż-twój-charakter-mówi-prawdę-o-tobie-podczas-gdy-reputacja-to-tylko-cudza-o-tobie