Gdy uczeń jest gotów,spo­tyka mistrza. przysłowie buddyjskie 


gdy-uczeń-jest gotówspo­tyka-mistrza-przysłowie-buddyjskie 
autor nieznanygdyuczeńjest gotówspo­tykamistrzaprzysłowiebuddyjskie gdy uczeńprzysłowie buddyjskie 

Za­pat­rzyłam się w ro­zis­krzo­ne światła wiel­kiego miasta. Ktoś opo­wiadał mi o ko­lorach w głosie i sma­kach, ja­kie niosą myśli. Nau­czyłam się al­fa­betu kochanków. Naj­pilniej­sza z uczen­nic prze­rosła mistrza:) Gotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia] Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie. Podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka strzęp człowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wić. Cza­sem jej się to uda­je. Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka człowieka zdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nić z niego wrak. To uda­je jej się zawsze.Spo­ry pro­cent osób, które spo­tyka­my na uli­cach, to ludzie puści w środ­ku, a za­tem ludzi, którzy są już mar­twi. Szczęściem dla nas, nie dos­trze­gamy te­go i nie zda­jemy so­bie spra­wy. Gdy­byśmy wie­dzieli, jak wielu ludzi jest de fac­to mar­twych i ilu z nich spra­wuje władzę nad naszym życiem, ze zgro­zy pos­tra­dali­byśmy zmysły.