gdy-upad­niesz-wstań-gdy-znów-upad­niesz-wstań-gdy-znów-upad­niesz-wstań-wsta­waj-dopóki-nie ut­rzy­masz-równo­wagi-~pa­weł
rychcikgdyupad­nieszwstańgdyznówwstańwsta­wajdopókinie ut­rzy­maszrówno­wagi~pa­wełrychlica gdy upad­nieszupad­niesz wstańgdy znówznów upad­nieszupad­niesz wstańgdy znówznów upad­nieszupad­niesz wstańwsta­waj dopókidopóki nie ut­rzy­masz~pa­weł rychlica gdy upad­niesz wstańgdy znów upad­nieszznów upad­niesz wstańgdy znów upad­nieszznów upad­niesz wstańwsta­waj dopóki nie ut­rzy­maszgdy znów upad­niesz wstańgdy znów upad­niesz wstań

Na­wet jeśli upad­niesz, war­to wstać. Dlacze­go? Bo upaść pot­ra­fi każdy, a wstać tyl­ko nieliczni.Po upad­ku z czter­dzies­tu stóp człowiek jest tak sa­mo mar­twy, jak po upad­ku z ty­siąca sążni.W no­cy,gdy znów znik­niesz tak bez słów, pie­rzyną snów przyk­ryć chcę lęk swój..Gdy przy­gar­niesz bez­domne­go i na gra­nicy życia psa i zaopieku­jesz się nim, on ci się od­wdzięczy wier­nością. Gdy to sa­mo zro­bisz z człowiekiem w nag­ro­de dos­ta­niesz tyl­ko kwas. Mi­mo to war­to po­magać by świat choć trochę nab­rał za naszą sprawą barw.Zamknij oczy. Ale nie umieraj, masz prawo do płaczu. A potem wstań i walcz o następny dzień.