Gdy w muzyce jeden temat się nie skończył, a drugi zaczyna - to jest fuga; gdy to samo dzieje się w mówieniu, w myśleniu, w robocie - to jest bałagan.


gdy-w-muzyce-jeden-temat-ę-nie-skończył-a-drugi-zaczyna-to-jest-fuga-gdy-to-samo-dzieje-ę-w-mówieniu-w-myśleniu-w-robocie-to-jest-bałagan
tadeusz kotarbińskigdymuzycejedentematsięnieskończyłdrugizaczynatojestfugagdysamodziejemówieniumyśleniurobociebałagangdy ww muzycemuzyce jedenjeden temattemat sięsię nienie skończyłdrugi zaczynazaczynajest fugasamo dziejedzieje sięw mówieniuw myśleniuw robocierobociejest bałagangdy w muzycew muzyce jedenmuzyce jeden tematjeden temat siętemat się niesię nie skończyła drugi zaczynadrugi zaczynagdy to samosamo dzieje siędzieje się wsię w mówieniuw robocie

Jeden dobry uczynek sprowadza drugi, tak samo jak grzech jeden sprowadza drugi.Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, że dwu ludzi, różnie postępując, osiąga ten sam wynik, a z dwóch postępujących jednakowo, jeden osiąga, a drugi nie osiąga celu.Widzi się, że z dwóch ludzi, postępujących umiarkowanie, jeden osiąga cel, a drugi nie, a również, że poszczęściło się jednakowo dwóm innym, używającym różnych sposobów, gdyż jeden jest oględny, a drugi gwałtowny. Zależy to nie od czego innego, jak tylko od ducha czasów, którym odpowiada lub nie odpowiada ich postępowanie. Stąd pochodzi to, co powiedziałem, [...]Bez­silność, gdy coś dzieje się po­za na­mi, bez­radność - gdy nie dzieje się w nas.Gdy dwaj robią to samo, to nie jest to samo.Nigdy nie należy bać się, gdy coś się dzieje, tylko wtedy, kiedy nie dzieje się nic