gdy-wal­czysz-z pot­wo­rami-pa­miętaj-mu­sisz-­memu-uważać-by nie stać ę-pot­wo­rem~pa­weł-rychlica 
rychcikgdywal­czyszz pot­wo­ramipa­miętajmu­siszsa­memuuważaćby nie stać siępot­wo­rem~pa­wełrychlica gdy wal­czyszwal­czysz z pot­wo­ramipa­miętaj mu­siszmu­sisz sa­memusa­memu uważaćuważać by nie stać sięgdy wal­czysz z pot­wo­ramipa­miętaj mu­sisz sa­memumu­sisz sa­memu uważaćsa­memu uważać by nie stać siępa­miętaj mu­sisz sa­memu uważaćmu­sisz sa­memu uważać by nie stać siępa­miętaj mu­sisz sa­memu uważać by nie stać się

Dla naj­ważniej­szych osób w naszym życiu nie pot­rze­buje­my być bo­hate­rami ra­tujący­mi świat. Wys­tar­czy im świado­mość, że będziemy przy nich, gdy będą te­go pot­rze­bować. Z cyk­lu po­wieści