Gdy zaczęło się źle dziać, uświado­miłam so­bie, że jes­tem sa­ma, że nie ma ni­kogo, kto odeb­rałby te­lefon i po­cie­szył mnie pa­roma słowa­mi. Nie ma ni­kogo, kto poświęciłby mi czas, by mnie wes­przeć. Z prob­le­mami jes­tem sa­ma, gdy in­ni mają prob­le­my, służę po­mocą. Naiwność.. * z mo­jego moblo 18.03.2012 


gdy-zaczęło ę-ź-dziać-uświado­miłam-so­bie-że jes­tem-­-że nie  ­kogo-kto-odeb­rałby-te­lefon-i po­cie­szył-mnie-pa­roma
watchingmefallgdyzaczęło sięźledziaćuświado­miłamso­bieże jes­temsa­maże nie ma ni­kogoktoodeb­rałbyte­lefoni po­cie­szyłmniepa­romasłowa­minie ma ni­kogopoświęciłbymi czasby mniewes­przećz prob­le­mamijes­temgdyin­nimająprob­le­mysłużępo­mocąnaiwnośćz mo­jegomoblo18032012 gdy zaczęło sięzaczęło się źleźle dziaćuświado­miłam so­bieże jes­tem sa­makto odeb­rałbyodeb­rałby te­lefonte­lefon i po­cie­szyłi po­cie­szył mniemnie pa­romapa­roma słowa­mikto poświęciłbypoświęciłby mi czasby mnie wes­przećz prob­le­mami jes­temjes­tem sa­magdy in­niin­ni mająmają prob­le­mysłużę po­mocą* z mo­jegoz mo­jego moblogdy zaczęło się źlezaczęło się źle dziaćkto odeb­rałby te­lefonodeb­rałby te­lefon i po­cie­szyłte­lefon i po­cie­szył mniei po­cie­szył mnie pa­romamnie pa­roma słowa­mikto poświęciłby mi czasz prob­le­mami jes­tem sa­magdy in­ni mająin­ni mają prob­le­my* z mo­jego moblo

Lu­bię jak pachniesz, chciałbym złapać trochę two­jego za­pachu do bu­teleczki i ot­wierać ją gdy jes­tem tu i czuć że jes­teś blis­ko mnie. -nikt73
lu­bię-jak pachniesz-chciałbym-złapać-trochę-two­jego-za­pachu-do bu­teleczki-i ot­wierać-ją gdy-jes­tem- i czuć-że jes­teś