Gdy zaczy­na ścis­kać ci ser­ce, po­myśl o tym, co ścis­kało ci usta.


gdy-zaczy­na-ścis­kać- ser­-po­myśl-o tym-co ścis­kało- usta
devingdyzaczy­naścis­kaćci ser­cepo­myślo tymco ścis­kałoci ustagdy zaczy­nazaczy­na ścis­kaćścis­kać ci ser­cepo­myśl o tymco ścis­kało ci ustagdy zaczy­na ścis­kaćzaczy­na ścis­kać ci ser­cegdy zaczy­na ścis­kać ci ser­ce

Bez­radność, która ścis­ka serce.Nie chcąc zburzyć nic Uk­ry­wam się w cieniu Ścis­kając serce Zbyt długo mały książę swą różę ścis­kał w dziecięcej rączce....(kontrast)  Wy, woj­sko­wi, je­cie pros­te po­siłki i no­sicie ob­cisłe ka­leso­ny, które tak ścis­kają wam ja­ja, że chodzi­cie wyp­rosto­wani jak struny.Two­je oczy tak pięknie lśnią jak pier­wsze­go dnia, gdy spot­kały się Nasze spojrzenia... By­liśmy młodzi grzeszy­liśmy urodą dziś już przy­było lat... Lecz na­dal wspa­niale z Tobą się czuję ścis­kając Twoją spra­cowaną dłoń... Dla mnie miłość ma Two­je imię Aniele bezskrzydły mój...