Gdy znaw­ca ko­biet za­kocha się, po­dob­ny jest do le­karza, który się za­raził. Ry­zyko zawodowe.


gdy-znaw­ca-ko­biet-za­kocha-ę-po­dob­ny-jest do ­karza-który ę-za­raził-ry­zyko zawodowe
karl krausgdyznaw­cako­bietza­kochasiępo­dob­nyjest do le­karzaktóry sięza­raziłry­zyko zawodowegdy znaw­caznaw­ca ko­bietko­biet za­kochaza­kocha siępo­dob­ny jest do le­karzaktóry się za­raziłgdy znaw­ca ko­bietznaw­ca ko­biet za­kochako­biet za­kocha sięgdy znaw­ca ko­biet za­kochaznaw­ca ko­biet za­kocha sięgdy znaw­ca ko­biet za­kocha się

W rękach dob­re­go le­karza i wo­da sta­je się lekarstwem. -Mikołaj Gogol
w rękach-dob­re­go-­karza-i wo­da-sta­ ę-lekarstwem
Nie może być dla ko­biet większej udręki niż mężczyz­na, który jest tak dob­ry, tak wier­ny, tak kochający, tak niepow­tarzal­ny i który nie ocze­kuje żad­nych przyrzeczeń. -Janusz Leon Wiśniewski
nie-może-być-dla-ko­biet-większej-udręki-ż-mężczyz­na-który-jest tak-dob­ry-tak-wier­ny-tak-kochający-tak-niepow­tarzal­ny-i który
Ry­zyko ja­kie po­dej­mu­jemy kochając po­lega na tym, że kocha­my nie tyl­ko za­lety ale i wa­dy. Nie da się te­go rozdzielić. -Marc Levy
ry­zyko-ja­kie-po­dej­mu­jemy-kochając-po­lega-na tym-że kocha­my-nie tyl­ko-za­lety-ale-i wa­dy-nie da ę-te­go-rozdzielić
Mężczyźni, którzy nie umiz­gują się do ko­biet, łat­wo stają się ofiara­mi ko­biet, które miz­drzą się do nich. -Walter Bagehot
mężczyź-którzy-nie umiz­gują ę-do ko­biet-łat­wo-stają ę-ofiara­mi-ko­biet-które-miz­drzą ę-do nich