Gdybyś prawdziwie oczy swe otworzył i widział, ujrzałbyś swój wizerunek we wszystkich wizerunkach. A gdybyś uszy swe otworzył i słuchał, usłyszałbyś głos swój we wszystkich głosach.


gdybyś-prawdziwie-oczy-swe-otworzył-i-widział-ujrzałbyś-swój-wizerunek-we-wszystkich-wizerunkach-a-gdybyś-uszy-swe-otworzył-i-słuchał
khalil gibrangdybyśprawdziwieoczysweotworzyłwidziałujrzałbyśswójwizerunekwewszystkichwizerunkachgdybyśuszysłuchałusłyszałbyśgłosgłosachgdybyś prawdziwieprawdziwie oczyoczy sweswe otworzyłotworzył ii widziałujrzałbyś swójswój wizerunekwizerunek wewe wszystkichwszystkich wizerunkachgdybyś uszyuszy sweswe otworzyłotworzył ii słuchałusłyszałbyś głosgłos swójswój wewe wszystkichwszystkich głosachgdybyś prawdziwie oczyprawdziwie oczy sweoczy swe otworzyłswe otworzył iotworzył i widziałujrzałbyś swój wizerunekswój wizerunek wewizerunek we wszystkichwe wszystkich wizerunkacha gdybyś uszygdybyś uszy sweuszy swe otworzyłswe otworzył iotworzył i słuchałusłyszałbyś głos swójgłos swój weswój we wszystkichwe wszystkich głosach

Gdybyś wiedział, co myślę o Tobie, gdybyś wiedział, co czuję do Ciebie, inaczej patrzyłbyś na mnie, inaczej byś patrzył na siebie.Największym odkryciem każdego pokolenia jest to, że człowiek potrafi zmienić swe życie, zmieniając swój stosunek do życia.Cierpienie jest kluczem do wrót twórczości. Wskażcie mi tego złodzieja, który je otworzył wytrychem radości.Człowiek, który dla in­te­resu poświęca swój ho­nor, tra­ci i swój ho­nor, i swój interes.Człowiek, który dla interesu poświęca swój honor, traci i swój honor, i swój interes.O, gdybyś milczał! Byłbyś nadal filozofem.