Gdyby śmierci nie było nikt z nas by już nie żył. Przemijamy jak wszystko by w ten sposób przetrwać.


gdyby-śmierci-nie-było-nikt-z-nas-by-już-nie-żył-przemijamy-jak-wszystko-by-w-ten-sposób-przetrwać
jan twardowskigdybyśmierciniebyłoniktnasbyjużżyłprzemijamyjakwszystkotensposóbprzetrwaćgdyby śmierciśmierci nienie byłobyło niktnikt zz nasnas byby jużjuż nienie żyłprzemijamy jakjak wszystkowszystko byby ww tenten sposóbsposób przetrwaćgdyby śmierci nieśmierci nie byłonie było niktbyło nikt znikt z nasz nas bynas by jużby już niejuż nie żyłprzemijamy jak wszystkojak wszystko bywszystko by wby w tenw ten sposóbten sposób przetrwaćgdyby śmierci nie byłośmierci nie było niktnie było nikt zbyło nikt z nasnikt z nas byz nas by jużnas by już nieby już nie żyłprzemijamy jak wszystko byjak wszystko by wwszystko by w tenby w ten sposóbw ten sposób przetrwaćgdyby śmierci nie było niktśmierci nie było nikt znie było nikt z nasbyło nikt z nas bynikt z nas by jużz nas by już nienas by już nie żyłprzemijamy jak wszystko by wjak wszystko by w tenwszystko by w ten sposóbby w ten sposób przetrwać

Gdyby śmierci nie było, nikt z nas by już nie żył przemijamy jak wszystko by w ten sposób przetrwać.Z Tobą mogę mówić swo­bod­niej niż z kim­kolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jes­teś, z całą wiedzą o mnie, z taką świado­mością, wbrew wszys­tkiemu, po­mimo wszystko.Wszystko, co jest naprawdę wielkie, nie ma początku jak wszechświat. Nagle ukazuje się w całej pełni, jak gdyby istniało zawsze lub jak gdyby spadło z nieba.Spójrzmy na to; w głębi swojego rozumu nikt nie może wyobrazić sobie swojej własnej egzystencji bez przypuszczenia, że zawsze żył i będzie żył w przyszłości.Ale dla niektórych is­tnieje tyl­ko ta jed­na, je­dyna oso­ba, od początku do końca. Nikt in­ny nie pa­suje. Nikt in­ny nie tra­fia do ser­ca w ten sposób i nie żyje w nim. ~No­ra Ro­ber­ts ,,Smak chwiliZe śmierci objęć nikt uciec nie zdoła, choć cię wciągnęła gonitwa wesoła. Psów śmierci sfora radośnie bieży. Pies każdy w uśmiechu swoje zęby szczerzy. Gonitwa ma kres swój; psy mięsa pragną. Wszystko się skończy gdy cię dopadną.