Gdyby ciało było nikczemne, bóg nie przewidziałby dla niego zmartwychwstania.


gdyby-ciało-było-nikczemne-bóg-nie-przewidziałby-dla-niego-zmartwychwstania
julien greengdybyciałobyłonikczemnebógnieprzewidziałbydlaniegozmartwychwstaniagdyby ciałociało byłobyło nikczemnebóg nienie przewidziałbyprzewidziałby dladla niegoniego zmartwychwstaniagdyby ciało byłociało było nikczemnebóg nie przewidziałbynie przewidziałby dlaprzewidziałby dla niegodla niego zmartwychwstaniagdyby ciało było nikczemnebóg nie przewidziałby dlanie przewidziałby dla niegoprzewidziałby dla niego zmartwychwstaniabóg nie przewidziałby dla niegonie przewidziałby dla niego zmartwychwstania

Czar poznania byłby niewielki, gdyby na drodze do niego nie trzeba było tyle pokonywać wstydu.Gdyby wynik wojny można było przewidzieć, żadnych by nie było.Lepiej by było, gdyby wszystkie arcydzieła sztuki przepadały, niż gdyby ptaki przestały się gnieździć na gałęziach.Nie ma człowieka tak niedos­ko­nałego, żeby nie można było mieć dla niego przy­jaźni bar­dzo doskonałej.Spot­ka­li się po ro­ku tam gdzie poz­na­li ob­cy so­bie, chłodem się przy­wita­li przy­pad­ko­we spot­ka­nie a ile emocji dla niej wil­gotne oczy,a dla niego ,a dla niego nic Miłość Boga do człowieka jest całkowicie bezinteresowna. Bóg kocha człowieka tylko dla niego samego.