Gdyby głupota nie przypominała do złudzenia postępu, talentu, nadziei lub poprawy, nikt nie zechciałby być głupi.


gdyby-głupota-nie-przypominała-do-złudzenia-postępu-talentu-nadziei-lub-poprawy-nikt-nie-zechciałby-być-głupi
robert musilgdybygłupotanieprzypominaładozłudzeniapostęputalentunadzieilubpoprawyniktzechciałbybyćgłupigdyby głupotagłupota nienie przypominałaprzypominała dodo złudzeniazłudzenia postępunadziei lublub poprawynikt nienie zechciałbyzechciałby byćbyć głupigdyby głupota niegłupota nie przypominałanie przypominała doprzypominała do złudzeniado złudzenia postępunadziei lub poprawynikt nie zechciałbynie zechciałby byćzechciałby być głupigdyby głupota nie przypominałagłupota nie przypominała donie przypominała do złudzeniaprzypominała do złudzenia postępunikt nie zechciałby byćnie zechciałby być głupigdyby głupota nie przypominała dogłupota nie przypominała do złudzenianie przypominała do złudzenia postępunikt nie zechciałby być głupi

Gdyby głupota od wewnątrz nie była do złudzenia podobna do talentu, a z zewnątrz nie mogła uchodzić za postęp, genialność, nadzieję i ulepszenie, nikt chyba nie zgodziłby się być głupi i głupota w ogóle by nie istniała.Być kompozytorem i nie być muzykiem to tragedia. Oznacza, że jest się geniuszem bez talentu.Być kom­po­zyto­rem i nie być mu­zykiem to tra­gedia. Oz­nacza, że jest się ge­niu­szem bez talentu.Badania w dziedzinie medycyny dokonały tak olbrzymiego postępu, że dziś - praktycznie biorąc - nikt już nie jest zdrowy.Gdyby jakiś opiekuńczy bóg lub mądry mąż rozkazał człowiekowi wyrażać natychmiast w słowach to, co sobie tylko pomyśli o swojej osobie - nikt nie zniósłby tego przez jeden dzień; o tyle więcej szanujmy opinię cudzą o nas samych niż własne nasze zdanie.Wszystko, co jest naprawdę wielkie, nie ma początku jak wszechświat. Nagle ukazuje się w całej pełni, jak gdyby istniało zawsze lub jak gdyby spadło z nieba.