Gdyby istniała nowa moralność, u jej podłoża musiałoby tkwić prawdziwe zainteresowanie się dziećmi. Coraz więcej ludzi upatruje w kontaktach z dziećmi wyłącznie sprawę nerwów. Jak gdyby podczas rozmów z dziećmi było się jednostronnie dojoną krową, która w dodatku musi sobie sama szukać pożywienia.


gdyby-istniała-nowa-moralność-u-jej-podłoża-musiałoby-tkwić-prawdziwe-zainteresowanie-ę-dziećmi-coraz-więcej-ludzi-upatruje-w-kontaktach-z
barbara frischmuthgdybyistniałanowamoralnośćjejpodłożamusiałobytkwićprawdziwezainteresowaniesiędziećmicorazwięcejludziupatrujekontaktachdziećmiwyłączniesprawęnerwówjakgdybypodczasrozmówbyłojednostronniedojonąkrowąktóradodatkumusisobiesamaszukaćpożywieniagdyby istniałaistniała nowanowa moralnośću jejjej podłożapodłoża musiałobymusiałoby tkwićtkwić prawdziweprawdziwe zainteresowaniezainteresowanie sięsię dziećmicoraz więcejwięcej ludziludzi upatrujeupatruje ww kontaktachkontaktach zz dziećmidziećmi wyłączniewyłącznie sprawęsprawę nerwówjak gdybygdyby podczaspodczas rozmówrozmów zz dziećmidziećmi byłobyło sięsię jednostronniejednostronnie dojonądojoną krowąktóra ww dodatkudodatku musimusi sobiesobie samasama szukaćszukać pożywieniagdyby istniała nowaistniała nowa moralnośću jej podłożajej podłoża musiałobypodłoża musiałoby tkwićmusiałoby tkwić prawdziwetkwić prawdziwe zainteresowanieprawdziwe zainteresowanie sięzainteresowanie się dziećmicoraz więcej ludziwięcej ludzi upatrujeludzi upatruje wupatruje w kontaktachw kontaktach zkontaktach z dziećmiz dziećmi wyłączniedziećmi wyłącznie sprawęwyłącznie sprawę nerwówjak gdyby podczasgdyby podczas rozmówpodczas rozmów zrozmów z dziećmiz dziećmi byłodziećmi było siębyło się jednostronniesię jednostronnie dojonąjednostronnie dojoną krowąktóra w dodatkuw dodatku musidodatku musi sobiemusi sobie samasobie sama szukaćsama szukać pożywienia

To nie to, że z wiekiem sta­jemy się dziećmi. Wiek po pros­tu po­kazu­je, ja­kimi dziećmi pozostaliśmy.Cza­sem, za­mieniłbym się z dziećmi.Chrystus, kiedy chciał wychowywać ludzi, stał się człowiekiem. Jeśli chcemy wychowywać dzieci, to musimy się stać także dziećmi.Bez szminki aktorzy stają się mało rozgarniętymi dziećmi.Bez szmin­ki ak­torzy sta­ja się mało roz­garnięty­mi dziećmi.Dzieci w gettach nie są dziećmi.