Gdyby mnie kto dziś zapytał, jakie cnoty uważam za najważniejsze dla lekarza, odpowiedziałbym bez wahania: ludzkość, sumienność i stanowczość.


gdyby-mnie-kto-dziś-zapytał-jakie-cnoty-uważam-za-najważniejsze-dla-lekarza-odpowiedziałbym-bez-wahania-ludzkość-sumienność-i-stanowczość
władysław biegańskigdybymniektodziśzapytałjakiecnotyuważamzanajważniejszedlalekarzaodpowiedziałbymbezwahanialudzkośćsumiennośćstanowczośćgdyby mniemnie ktokto dziśdziś zapytałjakie cnotycnoty uważamuważam zaza najważniejszenajważniejsze dladla lekarzaodpowiedziałbym bezbez wahaniasumienność ii stanowczośćgdyby mnie ktomnie kto dziśkto dziś zapytałjakie cnoty uważamcnoty uważam zauważam za najważniejszeza najważniejsze dlanajważniejsze dla lekarzaodpowiedziałbym bez wahaniasumienność i stanowczośćgdyby mnie kto dziśmnie kto dziś zapytałjakie cnoty uważam zacnoty uważam za najważniejszeuważam za najważniejsze dlaza najważniejsze dla lekarzagdyby mnie kto dziś zapytałjakie cnoty uważam za najważniejszecnoty uważam za najważniejsze dlauważam za najważniejsze dla lekarza

Kto by mnie spytał o pierwszą regułę w miłości odpowiedziałbym, iż jest nią pochwycić dobry czas; druga tak samo, i także trzecia: to punkcik, który rozstrzyga o wszystkim. -Michel de Montaigne
kto-by-mnie-spytał-o-pierwszą-regułę-w-miłoś-odpowiedziałbym-iż-jest-ą-pochwycić-dobry-czas-druga-tak-samo-i-także-trzecia-to-punkcik
Ważną jest rzeczą dla kobiet, które się jeszcze czegoś spodziewają od świata, by zachowały pozory cnoty, gdyby ją, nawet samą już utraciły. -Daniel Dafoe
ważną-jest-rzeczą-dla-kobiet-które-ę-jeszcze-czegoś-spodziewają-od-świata-by-zachowały-pozory-cnoty-gdyby-ją-nawet-samą-już-utraciły
Ważną jest rzeczą dla kobiet, które się jeszcze czegoś spodziewają od świata, by zachowały pozory cnoty, gdyby ją nawet samą już utraciły. -Daniel Defoe
ważną-jest-rzeczą-dla-kobiet-które-ę-jeszcze-czegoś-spodziewają-od-świata-by-zachowały-pozory-cnoty-gdyby-ją-nawet-samą-już-utraciły