Gdyby tylko Bóg dał mi jakiś wyraźny sygnał! Na przykład złożył na moje nazwisko depozyt na koncie w banku szwajcarkim.


gdyby-tylko-bóg-dał-mi-jakiś-wyraźny-sygnał-na-przykład-złożył-na-moje-nazwisko-depozyt-na-koncie-w-banku-szwajcarkim
woody allengdybytylkobógdałmijakiśwyraźnysygnałnaprzykładzłożyłnamojenazwiskodepozytkonciebankuszwajcarkimgdyby tylkotylko bógbóg dałdał mimi jakiśjakiś wyraźnywyraźny sygnałna przykładprzykład złożyłzłożył nana mojemoje nazwiskonazwisko depozytdepozyt nana konciekoncie ww bankubanku szwajcarkimgdyby tylko bógtylko bóg dałbóg dał midał mi jakiśmi jakiś wyraźnyjakiś wyraźny sygnałna przykład złożyłprzykład złożył nazłożył na mojena moje nazwiskomoje nazwisko depozytnazwisko depozyt nadepozyt na konciena koncie wkoncie w bankuw banku szwajcarkimgdyby tylko bóg dałtylko bóg dał mibóg dał mi jakiśdał mi jakiś wyraźnymi jakiś wyraźny sygnałna przykład złożył naprzykład złożył na mojezłożył na moje nazwiskona moje nazwisko depozytmoje nazwisko depozyt nanazwisko depozyt na konciedepozyt na koncie wna koncie w bankukoncie w banku szwajcarkimgdyby tylko bóg dał mitylko bóg dał mi jakiśbóg dał mi jakiś wyraźnydał mi jakiś wyraźny sygnałna przykład złożył na mojeprzykład złożył na moje nazwiskozłożył na moje nazwisko depozytna moje nazwisko depozyt namoje nazwisko depozyt na koncienazwisko depozyt na koncie wdepozyt na koncie w bankuna koncie w banku szwajcarkim

Gdyby w dziele stworzenia Bóg korzystał tylko z równań, to co najwyżej zdołałby stworzyć jakiś mebel.Gdyby jakiś opiekuńczy bóg lub mądry mąż rozkazał człowiekowi wyrażać natychmiast w słowach to, co sobie tylko pomyśli o swojej osobie - nikt nie zniósłby tego przez jeden dzień; o tyle więcej szanujmy opinię cudzą o nas samych niż własne nasze zdanie.Zobaczyć swe nazwisko w druku! Niejeden tylko po to gotów popełnić zbrodnię.Złudą jest wszystko, przemijającą. Jednak jest. I wiosna, jest koniczyna, i wszystko, co Bóg nam dał. I tylko strzec się trzeba nietwórczej samotności.Bóg dał człowieko­wi świat, a człowiek za­mienił go w Piekło.Nie każde­mu dał Pan Bóg rodzić się puchaczem.