Gdyby woły, konie i lwy miały ręce i mogły nimi malować, to konie malowałyby obrazy bogów podobne do koni, a woły podobne do wołów.


gdyby-woły-konie-i-lwy-miały-rę-i-mogły-nimi-malować-to-konie-malowałyby-obrazy-bogów-podobne-do-koni-a-woły-podobne-do-wołów
jostein gaardergdybywołykonielwymiałyręcemogłynimimalowaćtomalowałybyobrazybogówpodobnedokoniwoływołówgdyby wołykonie ii lwylwy miałymiały ręceręce ii mogłymogły niminimi malowaćkonie malowałybymalowałyby obrazyobrazy bogówbogów podobnepodobne dodo koniwoły podobnepodobne dodo wołówkonie i lwyi lwy miałylwy miały ręcemiały ręce iręce i mogłyi mogły nimimogły nimi malowaćkonie malowałyby obrazymalowałyby obrazy bogówobrazy bogów podobnebogów podobne dopodobne do konia woły podobnewoły podobne dopodobne do wołówkonie i lwy miałyi lwy miały ręcelwy miały ręce imiały ręce i mogłyręce i mogły nimii mogły nimi malowaćkonie malowałyby obrazy bogówmalowałyby obrazy bogów podobneobrazy bogów podobne dobogów podobne do konia woły podobne dowoły podobne do wołówkonie i lwy miały ręcei lwy miały ręce ilwy miały ręce i mogłymiały ręce i mogły nimiręce i mogły nimi malowaćkonie malowałyby obrazy bogów podobnemalowałyby obrazy bogów podobne doobrazy bogów podobne do konia woły podobne do wołów

Któż może być bardziej zainteresowany utrzymaniem świętych krów? Przecież tylko woły.Mierność jest nieznośna w malarstwie, muzyce i literaturze; w pracy społecznej oddaje wielkie przysługi, jak woły w jarzmie.Konie końcem, szczygieł z dzwońcem.My jesteśmy leniwe, senne, żarłoczne, bezduszne woły. Zeżreć, co jest wokoło, usnąć na tym samym miejscu, ocknąć się i znowu żreć, co wyrosło.Dziwne, że konie pędzą i do pustego żłobu.Więź: I trzask bata konie brata.