Gdyby woły, konie i lwy miały ręce i mogły nimi malować, to konie malowałyby obrazy bogów podobne do koni, a woły podobne do wołów.


gdyby-woły-konie-i-lwy-miały-rę-i-mogły-nimi-malować-to-konie-malowałyby-obrazy-bogów-podobne-do-koni-a-woły-podobne-do-wołów
jostein gaardergdybywołykonielwymiałyręcemogłynimimalowaćtomalowałybyobrazybogówpodobnedokoniwoływołówgdyby wołykonie ii lwylwy miałymiały ręceręce ii mogłymogły niminimi malowaćkonie malowałybymalowałyby obrazyobrazy bogówbogów podobnepodobne dodo koniwoły podobnepodobne dodo wołówkonie i lwyi lwy miałylwy miały ręcemiały ręce iręce i mogłyi mogły nimimogły nimi malowaćkonie malowałyby obrazymalowałyby obrazy bogówobrazy bogów podobnebogów podobne dopodobne do konia woły podobnewoły podobne dopodobne do wołówkonie i lwy miałyi lwy miały ręcelwy miały ręce imiały ręce i mogłyręce i mogły nimii mogły nimi malowaćkonie malowałyby obrazy bogówmalowałyby obrazy bogów podobneobrazy bogów podobne dobogów podobne do konia woły podobne dowoły podobne do wołówkonie i lwy miały ręcei lwy miały ręce ilwy miały ręce i mogłymiały ręce i mogły nimiręce i mogły nimi malowaćkonie malowałyby obrazy bogów podobnemalowałyby obrazy bogów podobne doobrazy bogów podobne do konia woły podobne do wołów

Któż może być bardziej zainteresowany utrzymaniem świętych krów? Przecież tylko woły. -Ilona Bodden
któż-może-być-bardziej-zainteresowany-utrzymaniem-świętych-krów-przecież-tylko-woły
Mierność jest nieznośna w malarstwie, muzyce i literaturze; w pracy społecznej oddaje wielkie przysługi, jak woły w jarzmie. -Adolf Dygasiński
mierność-jest-nieznośna-w-malarstwie-muzyce-i-literaturze-w-pracy-społecznej-oddaje-wielkie-przysługi-jak-woły-w-jarzmie
Konie końcem, szczygieł z dzwońcem. -Anonim
konie-końcem-szczygieł-z-dzwońcem
My jesteśmy leniwe, senne, żarłoczne, bezduszne woły. Zeżreć, co jest wokoło, usnąć na tym samym miejscu, ocknąć się i znowu żreć, co wyrosło. -Stefan Żeromski
my-jesteśmy-leniwe-senne-żarłoczne-bezduszne-woły-zeżreć-co-jest-wokoło-usnąć-na-tym-samym-miejscu-ocknąć-ę-i-znowu-żreć-co-wyrosło
Dziwne, że konie pędzą i do pustego żłobu. -Elżbieta Grabosz
dziwne-że-konie-pędzą-i-do-pustego-żłobu