Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. .


gdybym-mówił-językami-ludzi-i-aniołów-a-miłoś-bym-nie-miał-stałbym-ę-jak-miedź-brzęcząca-albo-cymbał-brzmiący-gdybym-też-miał-dar
paweł Śwgdybymmówiłjęzykamiludzianiołówmiłościbymniemiałstałbymsięjakmiedźbrzęczącaalbocymbałbrzmiącyteżmiałdarprorokowaniaznałwszystkietajemniceposiadłwszelkąwiedzęwiarętakwielkąiżbymgóryprzenosiłbyłbymniczymgdybymrozdałnajałmużnęcałąmajętnośćmojąciałowystawiłspalenielecznicmipomożemiłośćcierpliwajestłaskawajestzazdrościszukapoklaskuunosipychąjestbezwstydnaswegogniewempamiętazłegocieszyniesprawiedliwościwspółweseliprawdąwszystkoznosiwszystkiemuwierzywewszystkimpokładanadziejęwszystkoprzetrzymanigdyustajegdybym mówiłmówił językamijęzykami ludziludzi ii aniołówmiłości bymbym nienie miałstałbym sięsię jakjak miedźmiedź brzęczącabrzęcząca alboalbo cymbałcymbał brzmiącygdybym teżteż miałmiał dardar prorokowaniaprorokowania ii znałznał wszystkiewszystkie tajemnicei posiadłposiadł wszelkąwszelką wiedzęi wiaręwiarę miałmiał taktak wielkąiżbym górygóry przenosiłmiłości bymbym nienie miałmiałbyłbymbyłbym niczymi gdybymgdybym rozdałrozdał nana jałmużnęjałmużnę całącałą majętnośćmajętność mojąciało wystawiłwystawił nana spalenielecz miłościmiłości bymbym nienie miałnic mimi nienie pomożemiłość cierpliwacierpliwa jestłaskawa jestmiłość nienie zazdrościnie szukaszuka poklaskunie unosiunosi sięsię pychąnie jestjest bezwstydnanie szukaszuka swegonie unosiunosi sięsię gniewemnie pamiętapamięta złegonie cieszycieszy sięz niesprawiedliwościlecz współweseliwspółweseli sięz prawdąwszystko znosiwszystkiemu wierzywe wszystkimwszystkim pokładapokłada nadziejęwszystko przetrzymamiłość nigdynigdy nienie ustajeustaje /gdybym mówił językamimówił językami ludzijęzykami ludzi iludzi i aniołówa miłości bymmiłości bym niebym nie miałstałbym się jaksię jak miedźjak miedź brzęczącamiedź brzęcząca albobrzęcząca albo cymbałalbo cymbał brzmiącygdybym też miałteż miał darmiał dar prorokowaniadar prorokowania iprorokowania i znałi znał wszystkieznał wszystkie tajemnicei posiadł wszelkąposiadł wszelką wiedzęi wiarę miałwiarę miał takmiał tak wielkąiżbym góry przenosiła miłości bymmiłości bym niebym nie miałnie miałbyłbym niczymi gdybym rozdałgdybym rozdał narozdał na jałmużnęna jałmużnę całąjałmużnę całą majętnośćcałą majętność mojąa ciało wystawiłciało wystawił nawystawił na spalenielecz miłości bymmiłości bym niebym nie miałnic mi niemi nie pomożemiłość cierpliwa jestmiłość nie zazdrościnie szuka poklaskunie unosi sięunosi się pychąnie jest bezwstydnanie szuka swegonie unosi sięunosi się gniewemnie pamięta złegonie cieszy sięcieszy się zsię z niesprawiedliwościlecz współweseli sięwspółweseli się zsię z prawdąwe wszystkim pokładawszystkim pokłada nadziejęmiłość nigdy nienigdy nie ustajenie ustaje /

Gdy­bym mówił języ­kami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca al­bo cym­bał brzmiący. -św. Paweł z Tarsu
gdy­bym-mówił-języ­kami-ludzi-i aniołów-a miłoś-bym-nie miał-stałbym ę-jak miedź-brzęcząca-al­bo-cym­bał-brzmiący
Gdybym miał talent - naśladowano by mnie. Gdyby mnie naśladowano - stałbym się modny. Gdybym stał się modny - niebawem wyszedłbym z mody. A więc nawet lepiej, że nie mam talentu. -Jules Renard
gdybym-miał-talent-naśladowano-by-mnie-gdyby-mnie-naśladowano-stałbym-ę-modny-gdybym-stał-ę-modny-niebawem-wyszedłbym-z-mody-a-więc
Nie byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym miał powiedzieć, do jakiego stopnia nim jestem. -William Shakespeare
nie-byłbym-bardzo-szczęśliwy-gdybym-miał-powiedzieć-do-jakiego-stopnia-nim-jestem