Gdybym miał raz jeszcze życie rozpocząć, trzymałbym się takiego prawidła, ażeby przynajmniej raz na tydzień przeczytać coś z poezji lub posłuchać nieco muzyki; wtedy bowiem zanikłe obecnie części mego mózgu zachowałyby się może przez używanie. Utrata wrażliwości na takie rzeczy jest pewną utratą szczęścia i jest, być może, szkodliwa dla inteligencji.


gdybym-miał-raz-jeszcze-życie-rozpocząć-trzymałbym-ę-takiego-prawidła-ażeby-przynajmniej-raz-na-tydzień-przeczytać-coś-z-poezji-lub
karol darwingdybymmiałrazjeszczeżycierozpocząćtrzymałbymsiętakiegoprawidłaażebyprzynajmniejnatydzieńprzeczytaćcośpoezjilubposłuchaćniecomuzykiwtedybowiemzanikłeobecnieczęścimegomózguzachowałybymożeprzezużywanieutratawrażliwościtakierzeczyjestpewnąutratąszczęściajestbyćmożeszkodliwadlainteligencjigdybym miałmiał razraz jeszczejeszcze życieżycie rozpocząćtrzymałbym sięsię takiegotakiego prawidłaażeby przynajmniejprzynajmniej razraz nana tydzieńtydzień przeczytaćprzeczytać coścoś zz poezjipoezji lublub posłuchaćposłuchać nieconieco muzykiwtedy bowiembowiem zanikłezanikłe obecnieobecnie częściczęści megomego mózgumózgu zachowałybyzachowałyby sięsię możemoże przezprzez używanieutrata wrażliwościwrażliwości nana takietakie rzeczyrzeczy jestjest pewnąpewną utratąutratą szczęściaszczęścia ii jestbyć możeszkodliwa dladla inteligencjigdybym miał razmiał raz jeszczeraz jeszcze życiejeszcze życie rozpocząćtrzymałbym się takiegosię takiego prawidłaażeby przynajmniej razprzynajmniej raz naraz na tydzieńna tydzień przeczytaćtydzień przeczytać cośprzeczytać coś zcoś z poezjiz poezji lubpoezji lub posłuchaćlub posłuchać niecoposłuchać nieco muzykiwtedy bowiem zanikłebowiem zanikłe obecniezanikłe obecnie częściobecnie części megoczęści mego mózgumego mózgu zachowałybymózgu zachowałyby sięzachowałyby się możesię może przezmoże przez używanieutrata wrażliwości nawrażliwości na takiena takie rzeczytakie rzeczy jestrzeczy jest pewnąjest pewną utratąpewną utratą szczęściautratą szczęścia iszczęścia i jestszkodliwa dla inteligencji

Utrata kogoś kogo kochamy jest jak utrata ręki, albo nogi: czas może zaleczyć ranę, ale strata jest bezpowrotna.Kiedy myślisz, że już upo­rałaś się z wszys­tkim prob­le­mami i te­raz może być tyl­ko le­piej uważaj, bo może się oka­zać, że źle oce­niałaś sy­tuację i te­raz jest gorzej niż było i mogło być.Przyjaźń może oznaczać bycie razem, pisanie listów lub rozmowy telefoniczne. Może być wiotka, ulotna, trwała i silna, może trwać całe życie lub tydzień. Może zostawić nas z uczuciem goryczy albo zostać w pamięci jak ciepły, jasny klejnot. Nic nie zastąpi przyjaźni - ani pieniądze, ani władza, uroda, dobrobyt, ani sława.Jest źle, a jed­nak co­raz le­piej, więc może być jeszcze le­piej. Tyl­ko dob­rze nig­dy być nie może.Tyl­ko pa­miętaj: każde­go dnia pat­rzy­my w to sa­mo Niebo z nadzieją, że będzie jeszcze tak jak kiedyś… To właśnie marze­nia były z Na­mi od sa­mego początku, to One wszys­tko bu­dowały… Nie za­bija­my ich Naszą obojętnością, kto wie może na zniszczo­nych fun­da­men­tach z cza­sem uda nam się raz jeszcze raz wszys­tko od no­wa zbu­dować - może pot­rze­ba Nam tyl­ko Wiary w Siebie nawzajem...Przynajmniej raz w życiu zrób coś co podpowiada Ci serce, a nie rozum. Przynajmniej raz zrób spontanicznie coś czego pragniesz z całego serca.