Gdybym miał zaszczyt być papieżem, posłałbym do licha wszystkich mistrzów ceremonii i wolałbym być człowiekiem niż Bogiem.


gdybym-miał-zaszczyt-być-papieżem-posłałbym-do-licha-wszystkich-mistrzów-ceremonii-i-wolałbym-być-człowiekiem-ż-bogiem
montesquieugdybymmiałzaszczytbyćpapieżemposłałbymdolichawszystkichmistrzówceremoniiwolałbymczłowiekiemniżbogiemgdybym miałmiał zaszczytzaszczyt byćbyć papieżemposłałbym dodo lichalicha wszystkichwszystkich mistrzówmistrzów ceremoniiceremonii ii wolałbymwolałbym byćbyć człowiekiemczłowiekiem niżniż bogiemgdybym miał zaszczytmiał zaszczyt byćzaszczyt być papieżemposłałbym do lichado licha wszystkichlicha wszystkich mistrzówwszystkich mistrzów ceremoniimistrzów ceremonii iceremonii i wolałbymi wolałbym byćwolałbym być człowiekiembyć człowiekiem niżczłowiekiem niż bogiemgdybym miał zaszczyt byćmiał zaszczyt być papieżemposłałbym do licha wszystkichdo licha wszystkich mistrzówlicha wszystkich mistrzów ceremoniiwszystkich mistrzów ceremonii imistrzów ceremonii i wolałbymceremonii i wolałbym byći wolałbym być człowiekiemwolałbym być człowiekiem niżbyć człowiekiem niż bogiemgdybym miał zaszczyt być papieżemposłałbym do licha wszystkich mistrzówdo licha wszystkich mistrzów ceremoniilicha wszystkich mistrzów ceremonii iwszystkich mistrzów ceremonii i wolałbymmistrzów ceremonii i wolałbym byćceremonii i wolałbym być człowiekiemi wolałbym być człowiekiem niżwolałbym być człowiekiem niż bogiem

Człowiek to byt, który aspiruje do bycia Bogiem. Być człowiekiem to dążyć do bycia Bogiem, albo jeśli kto woli, człowiek w sposób fundamentalny pragnie bycia Bogiem.Wolałbym być pierwszym tutaj, niż drugim w Rzymie.Nie każdy musi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem to już bardzo dużoNie wiem jak trudno być Bogiem, ale wiem jak trudno być człowiekiem.Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał - byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje /. . . /. .