Gdybym próbował czytać wszystkie słowa krytyki skierowane przeciwko mnie - mógłbym równie dobrze zamknąć swoje biuro i wziąć się za coś innego. Robię to, co według mnie najlepsze, najlepiej jak potrafię. I mam zamiar robić tak do końca. I jeśli przy końcu okaże się, że mam rację, wszystko, co o mnie powiedziano, przestanie się liczyć. A jeśli koniec pokaże, że się myliłem, nie zmieni tego nawet 10 aniołów, które będą przysięgać, że miałem rację.


gdybym-próbował-czytać-wszystkie-słowa-krytyki-skierowane-przeciwko-mnie-mógłbym-równie-dobrze-zamknąć-swoje-biuro-i-wziąć-ę-za-coś
abraham lincolngdybympróbowałczytaćwszystkiesłowakrytykiskierowaneprzeciwkomniemógłbymrówniedobrzezamknąćswojebiurowziąćsięzacośinnegorobiętocowedługnajlepszenajlepiejjakpotrafięmamzamiarrobićtakdokońcajeśliprzykońcuokażesiężeracjęwszystkopowiedzianoprzestanieliczyćkoniecpokażemyliłemniezmienitegonawet10aniołówktórebędąprzysięgaćmiałemracjęgdybym próbowałpróbował czytaćczytać wszystkiewszystkie słowasłowa krytykikrytyki skierowaneskierowane przeciwkoprzeciwko mniemniemógłbymmógłbym równierównie dobrzedobrze zamknąćzamknąć swojeswoje biurobiuro ii wziąćwziąć sięsię zaza coścoś innegoco wedługwedług mniemnie najlepszenajlepiej jakjak potrafięi mammam zamiarzamiar robićrobić taktak dodo końcai jeślijeśli przyprzy końcukońcu okażeokaże sięże mammam racjęco oo mniemnie powiedzianoprzestanie sięsię liczyćjeśli konieckoniec pokażesię myliłemnie zmienizmieni tegotego nawetnawet 1010 aniołówktóre będąbędą przysięgaćże miałemmiałem racjęgdybym próbował czytaćpróbował czytać wszystkieczytać wszystkie słowawszystkie słowa krytykisłowa krytyki skierowanekrytyki skierowane przeciwkoskierowane przeciwko mnieprzeciwko mniemógłbym równiemógłbym równie dobrzerównie dobrze zamknąćdobrze zamknąć swojezamknąć swoje biuroswoje biuro ibiuro i wziąći wziąć sięwziąć się zasię za cośza coś innegoco według mniewedług mnie najlepszenajlepiej jak potrafięi mam zamiarmam zamiar robićzamiar robić takrobić tak dotak do końcai jeśli przyjeśli przy końcuprzy końcu okażekońcu okaże sięże mam racjęco o mnieo mnie powiedzianoprzestanie się liczyća jeśli koniecjeśli koniec pokażeże się myliłemnie zmieni tegozmieni tego nawettego nawet 10nawet 10 aniołówktóre będą przysięgaćże miałem rację

Gdybym miał talent - naśladowano by mnie. Gdyby mnie naśladowano - stałbym się modny. Gdybym stał się modny - niebawem wyszedłbym z mody. A więc nawet lepiej, że nie mam talentu.ty­le na ile potrafię będę próbował byś była szczęśliwa bez niepot­rzeb­nych słów zwyczaj­nie na co dzień tak jak ty byłaś przy mnie zostanę te­go mnie nauczyłaś kiedy zasypiasz widzę zmęczo­ne dłonie dziś wiem wiele zro­biłbym inaczej ty z ty­lu dróg wyb­rałaś właśnie tą dzięki tobie nie jes­tem tym kim byłem kiedyś chodźmy jeszcze raz na spacer twoją aleją niech nic się nie liczy lu­bię kiedy jes­teś uśmiechnięta chciałbym abyś to wiedziała a jeśli nie zos­ta­nie już dużo czasu zat­rzy­mam się dumny i po­pat­rzę w niebo ...Tak się ''skundliłem'' że mnie skopali. I dobrze. Mówią że dość młody jestem aby mnie złamać. Też są dobrzy dla swoich. I jed­noczą się prze­ciw drugim. I mają rację. Dzieci nie przychodzą na świat, to tu­taj na kolanach uczą się maszerować.Żonie zwykle nie podoba się to, co dostaje ode mnie na Boże Narodzenie, wobec tego stale odgrażałem się, że coś z tym trzeba zrobić, no i wreszcie postanowiłem, że zacznę jej dawać to, na co mam ochotę, bo przecież gdybym nawet dostał to z powrotem, byłbym bardzo zadowolony. Ona miałaby dowód pamięci, a ja prezent.Miałaś rację mówiąc, że gdzieś mam Twoją miłość. Miałem ją gdzieś - głębo­ko w ser­cu - na­wet, kiedy ode mnie odeszła.Każdy myśli, że miłość po­win­na być na­miętna. Niewyobrażalna. Po­win­na mnie porwać? Ale jak? Kiedy? Gdzie? Czy może mnie do­paść w par­ku? Na uli­cy? W do­mu przed telewizorem? Nie wiem. Po­win­nam się tym mar­twić? A co jeśli jej nie spot­kam... Jeśli się mi­niemy? Może już się to stało... Jeśli tak to przep­raszam. Przep­raszam, że nie mogłam cię po­kochać. Może po­kocham cię jut­ro? Nie wiem. Ale mam nadzieję...