Gdybym próbował czytać wszystkie słowa krytyki skierowane przeciwko mnie - mógłbym równie dobrze zamknąć swoje biuro i wziąć się za coś innego. Robię to, co według mnie najlepsze, najlepiej jak potrafię. I mam zamiar robić tak do końca. I jeśli przy końcu okaże się, że mam rację, wszystko, co o mnie powiedziano, przestanie się liczyć. A jeśli koniec pokaże, że się myliłem, nie zmieni tego nawet 10 aniołów, które będą przysięgać, że miałem rację.


gdybym-próbował-czytać-wszystkie-słowa-krytyki-skierowane-przeciwko-mnie-mógłbym-równie-dobrze-zamknąć-swoje-biuro-i-wziąć-ę-za-coś
abraham lincolngdybympróbowałczytaćwszystkiesłowakrytykiskierowaneprzeciwkomniemógłbymrówniedobrzezamknąćswojebiurowziąćsięzacośinnegorobiętocowedługnajlepszenajlepiejjakpotrafięmamzamiarrobićtakdokońcajeśliprzykońcuokażesiężeracjęwszystkopowiedzianoprzestanieliczyćkoniecpokażemyliłemniezmienitegonawet10aniołówktórebędąprzysięgaćmiałemracjęgdybym próbowałpróbował czytaćczytać wszystkiewszystkie słowasłowa krytykikrytyki skierowaneskierowane przeciwkoprzeciwko mniemniemógłbymmógłbym równierównie dobrzedobrze zamknąćzamknąć swojeswoje biurobiuro ii wziąćwziąć sięsię zaza coścoś innegoco wedługwedług mniemnie najlepszenajlepiej jakjak potrafięi mammam zamiarzamiar robićrobić taktak dodo końcai jeślijeśli przyprzy końcukońcu okażeokaże sięże mammam racjęco oo mniemnie powiedzianoprzestanie sięsię liczyćjeśli konieckoniec pokażesię myliłemnie zmienizmieni tegotego nawetnawet 1010 aniołówktóre będąbędą przysięgaćże miałemmiałem racjęgdybym próbował czytaćpróbował czytać wszystkieczytać wszystkie słowawszystkie słowa krytykisłowa krytyki skierowanekrytyki skierowane przeciwkoskierowane przeciwko mnieprzeciwko mniemógłbym równiemógłbym równie dobrzerównie dobrze zamknąćdobrze zamknąć swojezamknąć swoje biuroswoje biuro ibiuro i wziąći wziąć sięwziąć się zasię za cośza coś innegoco według mniewedług mnie najlepszenajlepiej jak potrafięi mam zamiarmam zamiar robićzamiar robić takrobić tak dotak do końcai jeśli przyjeśli przy końcuprzy końcu okażekońcu okaże sięże mam racjęco o mnieo mnie powiedzianoprzestanie się liczyća jeśli koniecjeśli koniec pokażeże się myliłemnie zmieni tegozmieni tego nawettego nawet 10nawet 10 aniołówktóre będą przysięgaćże miałem rację

Gdybym miał talent - naśladowano by mnie. Gdyby mnie naśladowano - stałbym się modny. Gdybym stał się modny - niebawem wyszedłbym z mody. A więc nawet lepiej, że nie mam talentu. -Jules Renard
gdybym-miał-talent-naśladowano-by-mnie-gdyby-mnie-naśladowano-stałbym-ę-modny-gdybym-stał-ę-modny-niebawem-wyszedłbym-z-mody-a-więc
Miałaś rację mówiąc, że gdzieś mam Twoją miłość. Miałem ją gdzieś - głębo­ko w ser­cu - na­wet, kiedy ode mnie odeszła. -Szusz
miałaś-rację-mówiąc-że gdzieś-mam-twoją-miłość-miałem-ją gdzieś- głębo­ko-w ser­cu- na­wet-kiedy-ode-mnie-odeszła