Gdzieś tam da­leko na mor­skiej fa­li mo­je ser­ce dry­fowało we mgle le­ciut­ko drżąc poszu­kując gwiaz­deczki swej. Roz­glądając się na prze­mian w pra­wo to w lewo. Uj­rzał ją , ser­ce roz­grzało się ..czym prędzej pragnął wy­powie­dzieć słowa te : - Gwiaz­deczko mo­ja prosze Cie w swych ra­mionach przyj­mij mnie bo ja  Kocham Cie 


gdzieś-tam-da­leko-na mor­skiej-fa­li-mo­-ser­-dry­fowało-we mgle-­ciut­ko-drżąc-poszu­kując-gwiaz­deczki-swej-roz­glądając ę
ramizesgdzieśtamda­lekona mor­skiejfa­limo­jeser­cedry­fowałowe mglele­ciut­kodrżącposzu­kującgwiaz­deczkiswejroz­glądając sięna prze­mianw pra­woto w lewouj­rzałją  ser­ceroz­grzało sięczymprędzejpragnąłwy­powie­dziećsłowate  gwiaz­deczkomo­japroszeciew swychra­mionachprzyj­mijmniebo ja kochamcie gdzieś tamtam da­lekoda­leko na mor­skiejna mor­skiej fa­lifa­li mo­jemo­je ser­ceser­ce dry­fowałodry­fowało we mglewe mgle le­ciut­kole­ciut­ko drżącdrżąc poszu­kującposzu­kując gwiaz­deczkigwiaz­deczki swejroz­glądając się na prze­mianna prze­mian w pra­wow pra­wo to w lewoczym prędzejprędzej pragnąłpragnął wy­powie­dziećwy­powie­dzieć słowagwiaz­deczko mo­jamo­ja proszeprosze ciecie w swychw swych ra­mionachra­mionach przyj­mijprzyj­mij mniemnie bo ja bo ja  kochamkocham cie gdzieś tam da­lekotam da­leko na mor­skiejda­leko na mor­skiej fa­lina mor­skiej fa­li mo­jefa­li mo­je ser­cemo­je ser­ce dry­fowałoser­ce dry­fowało we mgledry­fowało we mgle le­ciut­kowe mgle le­ciut­ko drżącle­ciut­ko drżąc poszu­kującdrżąc poszu­kując gwiaz­deczkiposzu­kując gwiaz­deczki swejroz­glądając się na prze­mian w pra­wona prze­mian w pra­wo to w lewoczym prędzej pragnąłprędzej pragnął wy­powie­dziećpragnął wy­powie­dzieć słowagwiaz­deczko mo­ja proszemo­ja prosze cieprosze cie w swychcie w swych ra­mionachw swych ra­mionach przyj­mijra­mionach przyj­mij mnieprzyj­mij mnie bo ja mnie bo ja  kochambo ja  kocham cie 

Dam Ci gwiaz­dkę z nieba Dla mnie? Nie! Nie trze­ba. To czym mogę Cię uraczyć, By za bar­dzo nie zniesmaczyć. Nie chcę gwiaz­dek, są na niebie Pot­rze­buję tyl­ko Ciebie. -filutka
dam-ci gwiaz­dkę-z nieba-dla-mnie-nie-nie-trze­ba-to-czym-mogę-cię-uraczyć-by-za bar­dzo-nie zniesmaczyć-nie-chcę-gwiaz­dek