Gdzieś tam da­leko na mor­skiej fa­li mo­je ser­ce dry­fowało we mgle le­ciut­ko drżąc poszu­kując gwiaz­deczki swej. Roz­glądając się na prze­mian w pra­wo to w lewo. Uj­rzał ją , ser­ce roz­grzało się ..czym prędzej pragnął wy­powie­dzieć słowa te : - Gwiaz­deczko mo­ja prosze Cie w swych ra­mionach przyj­mij mnie bo ja  Kocham Cie 


gdzieś-tam-da­leko-na mor­skiej-fa­li-mo­-ser­-dry­fowało-we mgle-­ciut­ko-drżąc-poszu­kując-gwiaz­deczki-swej-roz­glądając ę
ramizesgdzieśtamda­lekona mor­skiejfa­limo­jeser­cedry­fowałowe mglele­ciut­kodrżącposzu­kującgwiaz­deczkiswejroz­glądając sięna prze­mianw pra­woto w lewouj­rzałją  ser­ceroz­grzało sięczymprędzejpragnąłwy­powie­dziećsłowate  gwiaz­deczkomo­japroszeciew swychra­mionachprzyj­mijmniebo ja kochamcie gdzieś tamtam da­lekoda­leko na mor­skiejna mor­skiej fa­lifa­li mo­jemo­je ser­ceser­ce dry­fowałodry­fowało we mglewe mgle le­ciut­kole­ciut­ko drżącdrżąc poszu­kującposzu­kując gwiaz­deczkigwiaz­deczki swejroz­glądając się na prze­mianna prze­mian w pra­wow pra­wo to w lewoczym prędzejprędzej pragnąłpragnął wy­powie­dziećwy­powie­dzieć słowagwiaz­deczko mo­jamo­ja proszeprosze ciecie w swychw swych ra­mionachra­mionach przyj­mijprzyj­mij mniemnie bo ja bo ja  kochamkocham cie gdzieś tam da­lekotam da­leko na mor­skiejda­leko na mor­skiej fa­lina mor­skiej fa­li mo­jefa­li mo­je ser­cemo­je ser­ce dry­fowałoser­ce dry­fowało we mgledry­fowało we mgle le­ciut­kowe mgle le­ciut­ko drżącle­ciut­ko drżąc poszu­kującdrżąc poszu­kując gwiaz­deczkiposzu­kując gwiaz­deczki swejroz­glądając się na prze­mian w pra­wona prze­mian w pra­wo to w lewoczym prędzej pragnąłprędzej pragnął wy­powie­dziećpragnął wy­powie­dzieć słowagwiaz­deczko mo­ja proszemo­ja prosze cieprosze cie w swychcie w swych ra­mionachw swych ra­mionach przyj­mijra­mionach przyj­mij mnieprzyj­mij mnie bo ja mnie bo ja  kochambo ja  kocham cie 

Nieroz­pozna­na wys­po rozkoszy, Kocham Cię! Ta­jem­nicza na­miet­ności duszy, Kocham Cię! Myśli mo­ja nieu­chwyt­na w locie, Kocham Cię! Ser­ce mo­jego oceanu roztargnienia, Kocham Cię! Nadziejo blis­ka tym co umierają, Kocham Cię! Uk­ry­ta duszo mo­jej świadomości, Kocham Cię! Mu­zo mo­jego życia bez trwogi, Kocham Cię! Kocham Cię stok­roć bar­dziej niźli ko­gokol­wiek do tej po­ry kochać byłam w stanie.Ile razy mam cie od­rzu­cać bys mnie zobaczył jak długo mam myśleć, że jes­tem niczy żeby się o tym przekonać dlacze­go tak moc­no cie kocham ? kocham kocham kocham ...mame ...tate ...brata te miłości mam w sercu jes­teś miłością mo­jego życia kocham cię ser­cem i palcem kocham no­sem i ustami kocham, uwielbiam utożsa­miam cię z bogiem ta ilość ogar­nia mnie całą i śnie i tęsknie i płacze a ty mnie nie znasz chcę wy­powie­dzieć dwa słowa nieczęsto z nich korzystam czuj się wyjątkowa raz je­den mi się wydarzyło fikcja miało nie przy­darzyć się później nie przyz­na­waj od ra­zu medalu po­całunek powstrzymaj znam je na pamięć men­talna całko­wicie śnieżno­biała ser­co­wa zamieć blokadaniepotrafięprzepraszam spróbuję|jutro|od|nowa [w twoim odbiciu} mo­jego lus­tra Cię roz­kochać. 16.12.13 Dam Ci gwiaz­dkę z nieba Dla mnie? Nie! Nie trze­ba. To czym mogę Cię uraczyć, By za bar­dzo nie zniesmaczyć. Nie chcę gwiaz­dek, są na niebie Pot­rze­buję tyl­ko Ciebie.Me ser­ce płonie Usiądź proszę Me ser­ce mokre Od łez całe Usiądź tu blisko Niech Cię poczuję Twej skóry ciepło Twej skóry dotyk Me ser­ce płonie Bo pat­rzysz na nie Lecz z dali Bo jes­teś Lecz nie ma cię wcale Me ser­ce płonie Małe spękane Od bólu ma ranę Usiądź dziś proszę Boję się że więcej Błęki­tu oczu twoich Więcej nie zobaczę Usiądź proszę me ser­ce płacze 6;30, cho­ra godzi­na i której człowiek mu­si wyjść z do­mu. O tej porze ro­ku na niebie widzi piękny księżyc i gwiaz­dy. Nie zro­zum­cie mnie źle. Lu­bię gwiaz­dy, gwiaz­dy są piękne, ale jak człowiek ma zacząć żyć jeśli ciągle ma nadzieję, że śni?