Gdzie było id, tam powinno stać się ego.


gdzie-było-id-tam-powinno-stać-ę-ego
zygmunt freudgdziebyłoidtampowinnostaćsięegogdzie byłobyło idtam powinnopowinno staćstać sięsię egogdzie było idtam powinno staćpowinno stać sięstać się egotam powinno stać siępowinno stać się egotam powinno stać się ego

Ubi tu Caius, ibi ego Caia. Gdzie ty Gajus, tam i ja Gaja. - słowa wypowiadane przez kobietę przy zawieraniu małżeństwa w starożytnym RzymieTam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Pew­ne­go dnia pop­roszę gwiaz­dy bym obudził się tam, gdzie chmu­ry będą już da­leko za mną. Tam, gdzie prob­le­my rozpływają się jak cyt­ry­nowe cu­kier­ki. Wy­soko, tam mnie znajdziesz...Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę.Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może.Królestwo kłamstwa nie jest tam, gdzie się kłamie, lecz tam gdzie się kłamstwo akceptuje.