Gdzie dobrze, tam ojczyzna.


gdzie-dobrze-tam-ojczyzna
arystofanesgdziedobrzetamojczyznagdzie dobrzetam ojczyzna

Gdzie dob­rze, tam ojczyzna.Oj­czyz­na jest tam, gdzie dobrze.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Pew­ne­go dnia pop­roszę gwiaz­dy bym obudził się tam, gdzie chmu­ry będą już da­leko za mną. Tam, gdzie prob­le­my rozpływają się jak cyt­ry­nowe cu­kier­ki. Wy­soko, tam mnie znajdziesz...Gdzie jest zbyt dobrze, tam nie może być zbyt bezpiecznie.Jesteśmy śmiertelni tam, gdzie brak nam miłości: nieśmiertelni tam - gdzie kochamy.