gdzie-nie ęgają-wyob­rażenia-o pra­woś-i niep­ra­woś-zaczy­na ę-szcze­re-po­-cze­kam tam-na ciebie-rumi-więc-jak  jest-gdy
gaiagdzienie sięgająwyob­rażeniao pra­wościi niep­ra­wościzaczy­na sięszcze­repo­lecze­kam tamna ciebierumiwięcjak ci jestgdytamczekaszcichopustoniewręcz przeciwnietłocznoto jakmagiczniegdzie nie sięgająnie sięgają wyob­rażeniawyob­rażenia o pra­wościo pra­wości i niep­ra­wościzaczy­na się szcze­reszcze­re po­lerumiwięcwięc jak ci jestgdy tamtam czekaszcichopustoniewięcwięc tłocznonieto jakmagiczniegdzie nie sięgają wyob­rażenianie sięgają wyob­rażenia o pra­wościwyob­rażenia o pra­wości i niep­ra­wościzaczy­na się szcze­re po­lewięc jak ci jestgdy tam czekaszwięc tłoczno

Tam, gdzie nie ma choćby cienia wątpli­wości, tam mu­si być ciemno… Tam gdzie sta­nie żołnierz so­wiec­ki, tam już jest Związek Radziecki.In­na jest też przy­jaźń mężczyz­ny z ko­bietą (tam gdzie nie ma żad­nej stro­ny ero­tycznej; po­dej­rzli­wi twier­dzą, że zaw­sze jest, ale to niep­rawda) niż dwóch mężczyzn; mężczyźni bo­wiem przyu­cze­ni są zwyk­le po­kazy­wać, że są cy­nika­mi, ale ko­biety nie muszą, z ni­mi więc łat­wiej, gdy jest przy­jaźń, po­rozu­miewać się bez udawania.Minęły ty­god­nie,wy­jechał.Zos­tał bez od­po­wie­dzi.Długo biłam się myśla­mi,a jed­nak to ja zadzwo­niłam pierwsza. A gdy usłyszałam je­go głos, wie­działam już jak bar­dzo mi go brakowało. -Kiedy wracasz?-zapytałam -Mu­simy po­gadać -powiedziałam. -Dla ciebie na­wet jut­ro - powiedział. -Tak,chciałbym za­to­pić się w twoich włosach i ra­zem zniknąć. Zniknąć tam,gdzie jest bez­pie­cznie, gdzie ty będziesz wreszcie szczęśli­wa. Nie miałam już wątpli­wości, ja­ka będzie od­po­wiedź kiedy za­pukał do moich drzwi dwa dni później. CDN.....Gdy człowiek na początku jest pew­ny, kończy na wątpli­wości, a gdy zaczy­na od wątpli­wości, kończy na pewności.Z cieka­wości włożyłeś tam paluszka Było tam mok­ro i była malutka A później bu­telkę roz­bić musiałeś Bo pal­ca wyjąć z niej nie umiałeś