Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, / Tam ludzie dobre serca mają. /Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, / Ci nigdy nie śpiewają.


gdzie-słyszysz-śpiew-tam-wstąp-tam-ludzie-dobre-serca-mają-bo-ludzie-źli-ach-wierzaj-mi-ci-nigdy-nie-śpiewają
anonimgdziesłyszyszśpiewtamwstąptamludziedobresercamająboźliachwierzajminigdynieśpiewajągdzie słyszyszsłyszysz śpiewtam wstąp/ tamtam ludzieludzie dobredobre sercaserca mają/bo ludzieludzie źliach wierzajwierzaj mici nigdynigdy nienie śpiewajągdzie słyszysz śpiew/ tam ludzietam ludzie dobreludzie dobre sercadobre serca mają/bo ludzie źliach wierzaj mi/ ci nigdyci nigdy nienigdy nie śpiewają/ tam ludzie dobretam ludzie dobre sercaludzie dobre serca mają/ ci nigdy nieci nigdy nie śpiewają/ tam ludzie dobre sercatam ludzie dobre serca mają/ ci nigdy nie śpiewają

Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Ludzie doszu­kują się sen­su tam, gdzie go nie ma.Moim zda­niem życie spra­wia pa­nu ty­le prob­lemów, po­nieważ wie­rzy pan, że są dob­rzy ludzie i źli ludzie. My­li się pan, oczy­wiście. Is­tnieją tyl­ko i wyłącznie źli ludzie, ale niektórzy stoją po prze­ciw­nych stronach.Dom - to tam, gdzie choćby pod gołym niebem, ludzie są razem.Ludzie po­win­ni zos­ta­wać tam, gdzie się ich postawiło.Pew­ne­go dnia pop­roszę gwiaz­dy bym obudził się tam, gdzie chmu­ry będą już da­leko za mną. Tam, gdzie prob­le­my rozpływają się jak cyt­ry­nowe cu­kier­ki. Wy­soko, tam mnie znajdziesz...