Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, / Tam ludzie dobre serca mają. /Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, / Ci nigdy nie śpiewają.


gdzie-słyszysz-śpiew-tam-wstąp-tam-ludzie-dobre-serca-mają-bo-ludzie-źli-ach-wierzaj-mi-ci-nigdy-nie-śpiewają
anonimgdziesłyszyszśpiewtamwstąptamludziedobresercamająboźliachwierzajminigdynieśpiewajągdzie słyszyszsłyszysz śpiewtam wstąp/ tamtam ludzieludzie dobredobre sercaserca mają/bo ludzieludzie źliach wierzajwierzaj mici nigdynigdy nienie śpiewajągdzie słyszysz śpiew/ tam ludzietam ludzie dobreludzie dobre sercadobre serca mają/bo ludzie źliach wierzaj mi/ ci nigdyci nigdy nienigdy nie śpiewają/ tam ludzie dobretam ludzie dobre sercaludzie dobre serca mają/ ci nigdy nieci nigdy nie śpiewają/ tam ludzie dobre sercatam ludzie dobre serca mają/ ci nigdy nie śpiewają

Ludzie doszu­kują się sen­su tam, gdzie go nie ma. -jatoja
ludzie-doszu­kują ę-sen­su-tam-gdzie-go nie 
Dom - to tam, gdzie choćby pod gołym niebem, ludzie są razem. -Wiktor Woroszylski
dom- to tam-gdzie-choćby-pod-gołym-niebem-ludzie-są razem
Ludzie po­win­ni zos­ta­wać tam, gdzie się ich postawiło. -Terry Pratchett
ludzie-po­win­-zos­­wać-tam-gdzie ę-ich-postawiło