Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam cze­kać będzie Gniew nies­kończo­ny, nies­kończo­na rozpacz! Gdziekol­wiek zwrócę lot, tam wszędzie piekło. Piekło jest we mnie, a na dnie otchłani Głębsza, ziejąca cze­luść się otwarła, Przy której piekło dręczące jest niebem.


gdziekol­wiek-zwrócę-lot-tam-cze­kać-będzie-gniew-nies­kończo­ny-nies­kończo­na-rozpacz-gdziekol­wiek-zwrócę-lot-tam-wszędzie-piekło
john miltongdziekol­wiekzwrócęlottamcze­kaćbędziegniewnies­kończo­nynies­kończo­narozpaczwszędziepiekłopiekłojest we mniea na dnieotchłanigłębszaziejącacze­luść sięotwarłaprzyktórej piekłodręczącejest niebemgdziekol­wiek zwrócęzwrócę lottam cze­kaćcze­kać będziebędzie gniewgniew nies­kończo­nynies­kończo­na rozpaczgdziekol­wiek zwrócęzwrócę lottam wszędziewszędzie piekłopiekło jest we mniea na dnie otchłaniotchłani głębszaziejąca cze­luść sięcze­luść się otwarłaprzy której piekłoktórej piekło dręczącedręczące jest niebemgdziekol­wiek zwrócę lottam cze­kać będziecze­kać będzie gniewbędzie gniew nies­kończo­nygdziekol­wiek zwrócę lottam wszędzie piekłoa na dnie otchłani głębszaziejąca cze­luść się otwarłaprzy której piekło dręczącektórej piekło dręczące jest niebem

Nies­pra­wied­li­wość gdziekol­wiek jest zag­rożeniem dla spra­wied­li­wości wszędzie.Ce­lem nauki nie jest ot­wiera­nie drzwi nies­kończo­nej mądrości, lecz położenie kre­su nies­kończo­nym błędom.Gdziekol­wiek byś nie była, nieważne z kim, nie ważne co robiła... Ja zaw­sze będę z Tobą, tam w sercu... Czy też może... tam gdzieś da­lej, ale obok.Gdziekol­wiek jest miłość, chcę tam być i ja, podążę za nią tak pew­nie, jak wyrzu­cony przez fa­le łosoś znaj­du­je pow­rotną drogę do morza.... Cze­si to jed­nak re­galiści... po­lubi­li zwłaszcza je­den z re­galiów... gdziekol­wiek pójdziesz, czy po­jedziesz, ocze­kują od człowieka korony...choć byś odszedł.. będę cze­kać tu... jak wier­ny duch....... będę cze­kać tu... przez wiek cały... będę cze­kać tu... proszę za­pamiętaj że nie uciek­niesz mi już, na­wet w prze snu bo ja do końca będę cze­kać tu !!!