Ge­nial­ne słowa tra­fiają w duszę na­wet wte­dy, gdy je wy­powiada, nie ro­zumiejąc zu­pełnie, błazen pro­win­cjo­nal­ny z mianem artysty.


ge­nial­ne-słowa-tra­fiają-w duszę-na­wet-wte­dy-gdy- wy­powiada-nie ro­zumiejąc-zu­pełnie-błazen-pro­win­cjo­nal­ny-z mianem
stefan Żeromskige­nial­nesłowatra­fiająw duszęna­wetwte­dygdyje wy­powiadanie ro­zumiejączu­pełniebłazenpro­win­cjo­nal­nyz mianemartystyge­nial­ne słowasłowa tra­fiajątra­fiają w duszęw duszę na­wetna­wet wte­dygdy je wy­powiadanie ro­zumiejąc zu­pełniebłazen pro­win­cjo­nal­nypro­win­cjo­nal­ny z mianemz mianem artystyge­nial­ne słowa tra­fiająsłowa tra­fiają w duszętra­fiają w duszę na­wetw duszę na­wet wte­dybłazen pro­win­cjo­nal­ny z mianempro­win­cjo­nal­ny z mianem artystyge­nial­ne słowa tra­fiają w duszęsłowa tra­fiają w duszę na­wettra­fiają w duszę na­wet wte­dybłazen pro­win­cjo­nal­ny z mianem artystyge­nial­ne słowa tra­fiają w duszę na­wetsłowa tra­fiają w duszę na­wet wte­dy

Genialne słowa trafiają w duszę nawet wtedy, gdy je wypowiada, nie rozumiejąc zupełnie, błazen prowincjonalny z mianem artysty. -Stefan Żeromski
genialne-słowa-trafiają-w-duszę-nawet-wtedy-gdy-wypowiada-nie-rozumiejąc-zupełnie-błazen-prowincjonalny-z-mianem-artysty
****** *** ...miłe słowa tra­fiają do SER­CA...tam osiadają, jak małe diamen­ty, by nig­dy nie stra­cić kon­taktu z delikatnością... ****** ***  -Bożena BAJA
miłe-słowa-tra­fiają-do ser­catam-osiadają-jak łe-diamen­ty-by nig­dy-nie stra­ć-kon­taktu-z delikatnośą- 
Twar­de słowa ra­nią na­wet wte­dy, gdy są sprawiedliwe. -Sofokles
twar­de-słowa-ra­ą-na­wet-wte­dy-gdy-są sprawiedliwe