Genialne słowa trafiają w duszę nawet wtedy, gdy je wypowiada, nie rozumiejąc zupełnie, błazen prowincjonalny z mianem artysty.


genialne-słowa-trafiają-w-duszę-nawet-wtedy-gdy-wypowiada-nie-rozumiejąc-zupełnie-błazen-prowincjonalny-z-mianem-artysty
stefan Żeromskigenialnesłowatrafiająduszęnawetwtedygdywypowiadanierozumiejączupełniebłazenprowincjonalnymianemartystygenialne słowasłowa trafiajątrafiają ww duszęduszę nawetnawet wtedygdy jeje wypowiadanie rozumiejącrozumiejąc zupełniebłazen prowincjonalnyprowincjonalny zz mianemmianem artystygenialne słowa trafiająsłowa trafiają wtrafiają w duszęw duszę nawetduszę nawet wtedygdy je wypowiadanie rozumiejąc zupełniebłazen prowincjonalny zprowincjonalny z mianemz mianem artystygenialne słowa trafiają wsłowa trafiają w duszętrafiają w duszę nawetw duszę nawet wtedybłazen prowincjonalny z mianemprowincjonalny z mianem artystygenialne słowa trafiają w duszęsłowa trafiają w duszę nawettrafiają w duszę nawet wtedybłazen prowincjonalny z mianem artysty

Ge­nial­ne słowa tra­fiają w duszę na­wet wte­dy, gdy je wy­powiada, nie ro­zumiejąc zu­pełnie, błazen pro­win­cjo­nal­ny z mianem artysty. -Stefan Żeromski
ge­nial­ne-słowa-tra­fiają-w duszę-na­wet-wte­dy-gdy- wy­powiada-nie ro­zumiejąc-zu­pełnie-błazen-pro­win­cjo­nal­ny-z mianem
Twarde słowa ranią nawet wtedy, gdy są sprawiedliwe. -Sofokles
twarde-słowa-ranią-nawet-wtedy-gdy-są-sprawiedliwe
Gdy śmierć nadchodzi, ptak smutno śpiewa, a człowiek dobre wypowiada słowa. -Konfucjusz
gdy-śmierć-nadchodzi-ptak-smutno-śpiewa-a-człowiek-dobre-wypowiada-słowa
Niektórzy znajdują włos w zupie również wtedy, gdy kucharz jest zupełnie łysy. -Ilona Bodden
niektórzy-znajdują-włos-w-zupie-również-wtedy-gdy-kucharz-jest-zupełnie-łysy