Genialne słowa trafiają w duszę nawet wtedy, gdy je wypowiada, nie rozumiejąc zupełnie, błazen prowincjonalny z mianem artysty.


genialne-słowa-trafiają-w-duszę-nawet-wtedy-gdy-wypowiada-nie-rozumiejąc-zupełnie-błazen-prowincjonalny-z-mianem-artysty
stefan Żeromskigenialnesłowatrafiająduszęnawetwtedygdywypowiadanierozumiejączupełniebłazenprowincjonalnymianemartystygenialne słowasłowa trafiajątrafiają ww duszęduszę nawetnawet wtedygdy jeje wypowiadanie rozumiejącrozumiejąc zupełniebłazen prowincjonalnyprowincjonalny zz mianemmianem artystygenialne słowa trafiająsłowa trafiają wtrafiają w duszęw duszę nawetduszę nawet wtedygdy je wypowiadanie rozumiejąc zupełniebłazen prowincjonalny zprowincjonalny z mianemz mianem artystygenialne słowa trafiają wsłowa trafiają w duszętrafiają w duszę nawetw duszę nawet wtedybłazen prowincjonalny z mianemprowincjonalny z mianem artystygenialne słowa trafiają w duszęsłowa trafiają w duszę nawettrafiają w duszę nawet wtedybłazen prowincjonalny z mianem artysty

Ge­nial­ne słowa tra­fiają w duszę na­wet wte­dy, gdy je wy­powiada, nie ro­zumiejąc zu­pełnie, błazen pro­win­cjo­nal­ny z mianem artysty.Twarde słowa ranią nawet wtedy, gdy są sprawiedliwe.Gdy śmierć nadchodzi, ptak smutno śpiewa, a człowiek dobre wypowiada słowa.Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.Niektórzy znajdują włos w zupie również wtedy, gdy kucharz jest zupełnie łysy.Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie.