Giętki język ludzki składa się z os­trych na­zew­ników, wrzących przy­miot­ników, tnących czy­now­ników, szpiczas­tych wskaźników i jeszcze pa­ru nazw, to nie dzi­wota, że przy roz­mo­wie en fa­ce ka­leczy i zniek­ształca twarze oponentów.


giętki-język-ludzki-składa ę-z os­trych-na­zew­ników-wrzących-przy­miot­ników-tnących-czy­now­ników-szpiczas­tych-wskaźników
prajaszczurgiętkijęzykludzkiskłada sięz os­trychna­zew­nikówwrzącychprzy­miot­nikówtnącychczy­now­nikówszpiczas­tychwskaźnikówi jeszczepa­runazwtonie dzi­wotaże przyroz­mo­wieen fa­ceka­leczyi zniek­ształcatwarzeoponentówgiętki językjęzyk ludzkiludzki składa sięskłada się z os­trychz os­trych na­zew­nikówwrzących przy­miot­nikówtnących czy­now­nikówszpiczas­tych wskaźnikówwskaźników i jeszczei jeszcze pa­rupa­ru nazwże przy roz­mo­wieroz­mo­wie en fa­ceen fa­ce ka­leczyka­leczy i zniek­ształcai zniek­ształca twarzetwarze oponentówgiętki język ludzkijęzyk ludzki składa sięludzki składa się z os­trychskłada się z os­trych na­zew­nikówszpiczas­tych wskaźników i jeszczewskaźników i jeszcze pa­rui jeszcze pa­ru nazwże przy roz­mo­wie en fa­ceroz­mo­wie en fa­ce ka­leczyen fa­ce ka­leczy i zniek­ształcaka­leczy i zniek­ształca twarzei zniek­ształca twarze oponentów

Oso­by używające więcej niż 3 wyk­rzyk­ników lub py­taj­ników to oso­by z za­burze­niami włas­nej osobowości.Wychodząc z do­mu pa­mietaj­my aby pożeg­nać do­mow­ników bo nig­dy nie wiado­mo czy do do­mu szcześli­wie wrócimy.Czy nie na­leżałoby pom­ników bu­dować od ra­zu na kółkach? państwo ik­sińscy przep­ro­wadzają się do no­wego mie­szka­nia. w pew­nym mo­men­cie, widząc ro­bot­ników prze­noszących sofę, bab­cia py­ta pa­nią ik­sińską : - a gdzie jest twój mąż ? - on jest ta­ki pil­ny, że już sie­dzi w tej sza­fie i roz­wie­sza wie­sza­ki ! Jeżeli dyp­lo­mata chce z wszelką cenę ut­rzy­mać pakt po­kojo­wy, to znaczy, że przy gra­nicach już cze­kają go­towe dy­wiz­je krążow­ników i czołgów.Abor­cja znaj­du­je swych zwo­len­ników tyl­ko pośród tych ludzi, którym da­ne było przyjść na świat.