Gniew najbardziej szkodzi temu, kto się gniewa.


gniew-najbardziej-szkodzi-temu-kto-ę-gniewa
lew tołstojgniewnajbardziejszkodzitemuktosięgniewagniew najbardziejnajbardziej szkodziszkodzi temukto sięsię gniewagniew najbardziej szkodzinajbardziej szkodzi temukto się gniewagniew najbardziej szkodzi temu

Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność.Ludzie prędzej wybaczają temu, kto ich oszukuje, niż temu, kto im mówi gorzką prawdę.Jałmużna przynosi ulgę temu, kto ją daje, a wyrządza zło temu, kto ją otrzymuje.Gniew mężczyzn wyładowuje się w czynach gwałtownych, gniew kobiet w głupocie.Gniew mężczyzn wyłado­wuje się w czy­nach gwałtow­nych, gniew ko­biet w głupocie.Mądry nig­dy się nie gniewa.