Gnuśność po­niewiera ty­siące ludzi, pra­ca nie za­bija nikogo.


gnuśność-po­niewiera-ty­ą-ludzi-pra­ca-nie za­bija-nikogo
józef ignacy kraszewskignuśnośćpo­niewieraty­siąceludzipra­canie za­bijanikogognuśność po­niewierapo­niewiera ty­siącety­siące ludzipra­ca nie za­bijanie za­bija nikogognuśność po­niewiera ty­siącepo­niewiera ty­siące ludzipra­ca nie za­bija nikogognuśność po­niewiera ty­siące ludzi

Gnuśność poniewiera tysiące ludzi, praca nie zabija nikogo.Zna­ne są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.Rad nie powinien wzbogacić nikogo. Należy do wszystkich ludzi.Kłam­stwo za­bija przy­jaźń, praw­da za­bija miłość.Kto nikogo nie kocha, ten przez nikogo nie jest kochany.