God­ność człowieka po­lega na tym, żeby działać rozsądnie i de­cydo­wać samemu.


god­ność-człowieka-po­lega-na tym-żeby-działać-rozsądnie-i de­cydo­wać-samemu
max frischgod­nośćczłowiekapo­legana tymżebydziałaćrozsądniei de­cydo­waćsamemugod­ność człowiekaczłowieka po­legapo­lega na tymżeby działaćdziałać rozsądnierozsądnie i de­cydo­waći de­cydo­wać samemugod­ność człowieka po­legaczłowieka po­lega na tymżeby działać rozsądniedziałać rozsądnie i de­cydo­waćrozsądnie i de­cydo­wać samemugod­ność człowieka po­lega na tymżeby działać rozsądnie i de­cydo­waćdziałać rozsądnie i de­cydo­wać samemużeby działać rozsądnie i de­cydo­wać samemu

Hoj­ność po­lega nie ty­le na tym, aby da­wać dużo, co na tym, aby da­wać w od­po­wied­niej chwili.Zacho­wać god­ność człowieka to po­zos­tać wewnętrznie wol­nym, na­wet przy zewnętrznym zniewoleniu.Być ro­zum­nym to naj­większa cno­ta, a mądrość po­lega na tym, by mówić prawdę i postępo­wać god­nie z na­turą, słuchając jej głosu.God­ność często po­lega na od­wadze zro­zumienia włas­nej sytuacji.Wol­ność po­lega na tym, aby śmiało roz­patry­wać każdą sy­tuację w jaką wpa­kuje nas życie i brać na siebie wszelką wy­nikłą stąd odpowiedzialność.Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać.