God­ności nie zdo­bywa się sa­mym roz­pra­wianiem o niej.


god­noś-nie zdo­bywa ę-­mym-roz­pra­wianiem-o niej
rabindranath tagoregod­nościnie zdo­bywa sięsa­mymroz­pra­wianiemo niejgod­ności nie zdo­bywa sięnie zdo­bywa się sa­mymsa­mym roz­pra­wianiemroz­pra­wianiem o niejgod­ności nie zdo­bywa się sa­mymnie zdo­bywa się sa­mym roz­pra­wianiemsa­mym roz­pra­wianiem o niejgod­ności nie zdo­bywa się sa­mym roz­pra­wianiemnie zdo­bywa się sa­mym roz­pra­wianiem o niejgod­ności nie zdo­bywa się sa­mym roz­pra­wianiem o niej

W dzi­siej­szym życiu świat na­leży tyl­ko do głupców, do niew­rażli­wych, do po­dek­scy­towa­nych. Pra­wo do życia i do zwy­cięstwa zdo­bywa się dziś nieomal ty­mi sa­mymi spo­soba­mi, ja­kimi zdo­bywa się zam­knięcie w do­mu wa­riatów: niez­dolnością do myśle­nia, niemo­ral­nością i hiperekscytacją.A jed­nak mieli coś wspólne­go ze sobą. On ciągle pragnął zdo­bywać ko­biety ona ar­ka­na wie­dzy . Zdradziło go uza­leżnienie od włas­ne­go ego Przedłożył wolę zdo­bywa­nia ko­biet po­nad wolę zdo­bywa­nia wie­dzy o nich i w pew­nym mo­men­cie naj­ważniej­sze stało się dla niego już tyl­ko zry­wanie jabłek . Jakże często zwykła kpi­na by­wa je­dynym oparciem.Mądry wo­li żyć spo­koj­nie bez god­nośći i urzędu, niż przy god­nościach ciągle się trapić.Pra­ca nad sa­mym sobą, to w niej dos­ta­jesz naj­większe wynagrodzenie.Roz­mo­wa z Bo­giem to bar­dziej roz­mo­wa ze sa­mym sobą, poukłada­nie so­bie różnych rzeczy, gdy cza­sy są ciężkie i nie ma roz­wiąza­nia A czy B.To rachu­nek su­mienia, rachu­nek zdol­ności do życia, a także rachu­nek miłości do ludzi, na których ci zależy.Po­lityk też ma pra­wo do ob­ro­ny god­ności. Pier­wszą se­rię obelg wyt­rzy­małem, do­piero przy dru­giej po­wie­działem twar­do, ale jak na praską ulicę łagod­nie, żeby so­bie poszedł.