Godną litości rzeczą to myślenie, że się jest nauczycielem, jeśli nigdy nie było się uczniem.


godną-litoś-rzeczą-to-myślenie-że-ę-jest-nauczycielem-śli-nigdy-nie-było-ę-uczniem
francisco de rojasgodnąlitościrzeczątomyślenieżesięjestnauczycielemjeślinigdyniebyłouczniemgodną litościlitości rzecząsię jestjest nauczycielemjeśli nigdynigdy nienie byłobyło sięsię uczniemgodną litości rzecząrzeczą to myślenieże się jestsię jest nauczycielemjeśli nigdy nienigdy nie byłonie było siębyło się uczniemlitości rzeczą to myślenieże się jest nauczycielemjeśli nigdy nie byłonigdy nie było sięnie było się uczniemgodną litości rzeczą to myśleniejeśli nigdy nie było sięnigdy nie było się uczniem

Człowiek jest uczniem, cier­pienie nauczycielem.Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.Śmiałość kobiety, która upiera się przy swej miłości, jest jedyną rzeczą godną największego podziwu na tym świecie.Umiłowanie cnoty jest rzeczą skromną i godną podziwu.Każde myślenie jest łatwe i wygodne, jeśli nie liczy się z rzeczywistością.Pragnienie śmierci i obawa przed życie mnie jest bynajmniej rzeczą godną - największą chwałą jest natomiast stawić czoło grożącym nieszczęściom.