Godzi­na czy­tania jest godziną skradzioną z raju.


godzi­na-czy­tania-jest godziną-skradzioną-z raju
thomas whartongodzi­naczy­taniajest godzinąskradzionąz rajugodzi­na czy­taniaczy­tania jest godzinąjest godziną skradzionąskradzioną z rajugodzi­na czy­tania jest godzinączy­tania jest godziną skradzionąjest godziną skradzioną z rajugodzi­na czy­tania jest godziną skradzionączy­tania jest godziną skradzioną z rajugodzi­na czy­tania jest godziną skradzioną z raju

Lu­bić czy­tanie - to znaczy godzi­ny nudów, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godzi­ny radości.Cza­sem człowieka nachodzi na myślenie a po­dob­no myśle­nie jest w wy­sokiej cenie, wiec i mnie naszło o 00:12 ta­kie pytanie czy jak pół godzi­ny te­mu było wczoraj to za pół godzi­ny będzie jut­ro kochanie? Tyl­ko czy ktoś mi za taką fi­lozo­fie zapłaci, sko­ro każdy ją mam na wewnętrznej stro­nie gaci? ''Aniele mój''! Zacze­kaj, stój! Od­po­wiedz na py­tania moje Czy w życiu będą postoje? Czy jest ten lep­szy świat? Czy będzie do niego ja­kiś ślad? Czy wszys­cy tam będziemy? Czy z Bo­giem po­siłek zjemy? Lis­ta py­tań się ciągnie i wlecze Ale to nie jest średniowiecze Wszys­tko sa­memu można zapisać Na kar­tce, długo­pisem szyb­ko napisać Dla mnie samego godzina śmierci będzie godziną narodzin do nowego wspanialszego życia.Czy to Ty pat­rzyłeś mi w oczy, przechodząc do raju?