Godzi­na


godzi­na-w-oni-tam-ginęli-byśmy-nie mu­sieli-iv- 
writergodzi­naonitamginęlibyśmynie mu­sieliiv oni tamtam ginęliginęli byśmybyśmy nie mu­sielinie mu­sieli tuoni tam ginęlitam ginęli byśmyginęli byśmy nie mu­sielibyśmy nie mu­sieli tuoni tam ginęli byśmytam ginęli byśmy nie mu­sieliginęli byśmy nie mu­sieli tuoni tam ginęli byśmy nie mu­sielitam ginęli byśmy nie mu­sieli tu

Ciekaw jes­tem ile osób powróciło już z zaświatów, mu­sieli tam być, sko­ro tak świet­nie wiedzą o tym jak tam jest i szczegółowo nam próbują to opisać.Aby móc nak­reślić gra­nicę myśli, po­win­niśmy poz­nać obie stro­ny tej gra­nicy […], mu­sieli­byśmy umieć po­myśleć, cze­go nie można pomyśleć.Wy­daje mi się, że jeśli ja al­bo ty mu­sieli­byśmy wyb­rać po­między dwo­ma dro­gami myśle­nia czy działania, po­win­niśmy za­pamiętać naszą śmierć i spróbo­wać tak żyć, aby nasza śmierć nie przy­niosła światu przyjemności.Może to być nasze pier­wsze zwy­cięstwo, równie dob­rze może być też ostatnie Da­lej ludzie będą mu­sieli cierpieć Da­lej będą mu­sieli ginąć – nie py­taj mnie dlaczego. * This could be the fir­st trum­pet, might as well be the last Ma­ny mo­re will ha­ve to suffer Ma­ny mo­re will ha­ve to die dont ask me why Do nas na­leżą tyl­ko godzi­ny. A godzi­na szczęścia znaczy wiele.Gdy­byśmy ro­bili wszys­tkie rzeczy, które jes­teśmy w sta­nie zro­bić, wpra­wili­byśmy się w og­romne zdumienie.