Gol­dsmith po­wiada, że kiedy piękną ko­bietę ogar­nia obłęd, nie po­zos­ta­je jej nic in­ne­go jak tyl­ko um­rzeć; a kiedy zaczy­na sta­wać się przyjść dla otocze­nia, jest to również wyjście god­ne po­lece­nia, za­biera bo­wiem wszel­kie ujem­ne sądy.


gol­dsmith-po­wiada-że kiedy-piękną-ko­bietę-ogar­nia-obłęd-nie po­zos­­-jej-nic-in­ne­go-jak tyl­ko-um­rzeć-a kiedy-zaczy­na
jane austengol­dsmithpo­wiadaże kiedypięknąko­bietęogar­niaobłędnie po­zos­ta­jejejnicin­ne­gojak tyl­koum­rzeća kiedyzaczy­nasta­wać sięprzyjśćdlaotocze­niajest to równieżwyjściegod­nepo­lece­niaza­bierabo­wiemwszel­kieujem­nesądygol­dsmith po­wiadaże kiedy pięknąpiękną ko­bietęko­bietę ogar­niaogar­nia obłędnie po­zos­ta­je jejjej nicnic in­ne­goin­ne­go jak tyl­kojak tyl­ko um­rzeća kiedy zaczy­nazaczy­na sta­wać sięsta­wać się przyjśćprzyjść dladla otocze­niajest to również wyjściewyjście god­negod­ne po­lece­niaza­biera bo­wiembo­wiem wszel­kiewszel­kie ujem­neujem­ne sądyże kiedy piękną ko­bietępiękną ko­bietę ogar­niako­bietę ogar­nia obłędnie po­zos­ta­je jej nicjej nic in­ne­gonic in­ne­go jak tyl­koin­ne­go jak tyl­ko um­rzeća kiedy zaczy­na sta­wać sięzaczy­na sta­wać się przyjśćsta­wać się przyjść dlaprzyjść dla otocze­niajest to również wyjście god­newyjście god­ne po­lece­niaza­biera bo­wiem wszel­kiebo­wiem wszel­kie ujem­newszel­kie ujem­ne sądy

Jak będziesz chciał miec piękną Ko­bietę jak tort. To naucz się dzielic nią z ko­lega­mi. A kiedy będziesz miał za­kalec to to cias­to zjesz wte­dy sam . -EGOISTA80
jak-będziesz-chciał-miec-piękną-ko­bietę-jak tort-to naucz ę-dzielic-ą-z ko­lega­mi-a kiedy-będziesz-miał-za­kalec