Gorzkie praw­dy z tru­dem się przełyka, ale za to później korzys­tnie się odbijają.


gorzkie-praw­dy-z tru­dem ę-przełyka-ale-za to później-korzys­tnie ę-odbijają
magdalena samozwaniecgorzkiepraw­dyz tru­dem sięprzełykaaleza to późniejkorzys­tnie sięodbijajągorzkie praw­dypraw­dy z tru­dem sięz tru­dem się przełykaale za to późniejza to później korzys­tnie siękorzys­tnie się odbijajągorzkie praw­dy z tru­dem siępraw­dy z tru­dem się przełykaale za to później korzys­tnie sięza to później korzys­tnie się odbijajągorzkie praw­dy z tru­dem się przełykaale za to później korzys­tnie się odbijają

Gorzkie prawdy z trudem się połyka, ale za to później korzystnie się odbijają.Gorzkie prawdy z trudem się połyka - ale za to później korzystnie się odbijają.Z tru­dem prze­bacza­my in­nym, jeżeli na dnie naszych myśli tkwi coś, za co sa­mi się nie możemy rozgrzeszyć.Przyz­na­nie się do kłam­stwa jest trud­ne. Ale jeszcze trud­niej przychodzi mi znosze­nie obojętności i niedo­cenienia jej przez tych, dla których pod­dałam się niesa­mowi­temu tru­dowi w wy­jawieniu praw­dy. Tyl­ko dla ich dobra.miałam być wodą prze­lewać się między palcami miałeś mnie pragnąć brać do ust mogłam spływać po tobie zli­zując tru­dy dnia wchodziłbyś w mo­je głębiny a ja de­likatną falą rzeźbiłabym ciebie w zdumienie dziś tyl­ko mgłą jestem pa­ruję śla­dem po twoim spojrzeniu By­wa, że korzys­ta­my z dob­ro­ci, ale nudzi­my się dobrymi.