Gra­nica (do­rosłości) mu­si tkwić tam, gdzie nag­le przes­ta­je się tęsknie wycze­kiwać przyszłości.


gra­nica-do­rosłoś-mu­-tkwić-tam-gdzie-nag­-przes­­ ę-tęsknie-wycze­kiwać-przyszłoś
wojciech kuczokgra­nicado­rosłościmu­sitkwićtamgdzienag­leprzes­ta­je siętęskniewycze­kiwaćprzyszłościgra­nica (do­rosłości)(do­rosłości) mu­simu­si tkwićtkwić tamgdzie nag­lenag­le przes­ta­je sięprzes­ta­je się tęsknietęsknie wycze­kiwaćwycze­kiwać przyszłościgra­nica (do­rosłości) mu­si(do­rosłości) mu­si tkwićmu­si tkwić tamgdzie nag­le przes­ta­je sięnag­le przes­ta­je się tęsknieprzes­ta­je się tęsknie wycze­kiwaćtęsknie wycze­kiwać przyszłościgra­nica (do­rosłości) mu­si tkwić(do­rosłości) mu­si tkwić tamgdzie nag­le przes­ta­je się tęsknienag­le przes­ta­je się tęsknie wycze­kiwaćprzes­ta­je się tęsknie wycze­kiwać przyszłościgra­nica (do­rosłości) mu­si tkwić tamgdzie nag­le przes­ta­je się tęsknie wycze­kiwaćnag­le przes­ta­je się tęsknie wycze­kiwać przyszłości

Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością Gdzie jest gra­nica te­go całego miłos­ne­go zamieszania? Gra­nice dob­ra i zła nie biegną gra­nica­mi na­rodów, ale ludzi.Je­dyny ra­tunek dla mnie tkwić w te­raźniej­szości tak bar­dzo, by nie myśleć o przyszłości.Jes­tem tam gdzie noc przy­tula dzień a dzień żeg­na noc jes­tem tam gdzie rodzi się światło a przes­trzeń nie ma granic jes­tem wszys­tkim co nieuchwytne jes­tem szeptem w Twoich marze­niach ...jestem 18.05.2016 Malusia_035  Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.