Gra­nica po­między sta­nem przy­tom­ności a niep­rzy­tom­ności nie jest ostra.


gra­nica-po­między-sta­nem-przy­tom­noś-a niep­rzy­tom­noś-nie jest ostra
antoni kępińskigra­nicapo­międzysta­nemprzy­tom­nościa niep­rzy­tom­nościnie jest ostragra­nica po­międzypo­między sta­nemsta­nem przy­tom­nościprzy­tom­ności a niep­rzy­tom­nościa niep­rzy­tom­ności nie jest ostragra­nica po­między sta­nempo­między sta­nem przy­tom­noścista­nem przy­tom­ności a niep­rzy­tom­nościprzy­tom­ności a niep­rzy­tom­ności nie jest ostragra­nica po­między sta­nem przy­tom­nościpo­między sta­nem przy­tom­ności a niep­rzy­tom­noścista­nem przy­tom­ności a niep­rzy­tom­ności nie jest ostragra­nica po­między sta­nem przy­tom­ności a niep­rzy­tom­nościpo­między sta­nem przy­tom­ności a niep­rzy­tom­ności nie jest ostra

Tych współrzędnych nie zna na­wet Tom­Tom, nie po­wie Ci gdzie masz jechać, by od­na­leźć w ser­cu dru­giej oso­by dobro.Tak postępuj z przy­jaciółmi, aby nie sta­li się niep­rzy­jaciółmi, a z niep­rzy­jaciółmi tak, żeby jak naj­prędzej sta­li się to­bie przyjaciółmi.Jakże gorzkie jak piołun jest po­wol­ne roz­sta­wanie się z ukocha­nymi is­to­tami. O ileż łat­wiej do­konać jed­ne­go cięcia i po­zos­tać w sa­mot­ności, która jest na­tural­nym sta­nem człowieka.Krępuj moc­no mo­je myśli Wstęgą szeptów je ściśnij Zim­nym pocałunkiem Bierz moc­niej pół od­dech istnienia Obłapiaj bez­karnie Mo­je sen­ne marzenia Co­raz szyb­ciej sięgaj po Niep­rzy­tom­ne spojrzenie Zos­taw po so­bie tyl­ko wspomnienie Roz­la­ne różem na policzkach I skry­tym uśmiechem.Kiedyś miłość bliźniego wy­rażała się w po­lece­niu Bądź niez­wykle sub­telny aż do gra­nic niep­re­cyzyj­ności. Bądź niez­wykle ta­jem­niczy aż do gra­nic bezgłośności. W ten sposób możesz po­kiero­wać lo­sem nieprzyjaciela.