Gra­nice przyz­woitości naj­częściej przek­racza się we dwoje.


gra­nice-przyz­woitoś-naj­częściej-przek­racza ę-we dwoje
jan stanisław lipińskigra­niceprzyz­woitościnaj­częściejprzek­racza sięwe dwojegra­nice przyz­woitościprzyz­woitości naj­częściejnaj­częściej przek­racza sięprzek­racza się we dwojegra­nice przyz­woitości naj­częściejprzyz­woitości naj­częściej przek­racza sięnaj­częściej przek­racza się we dwojegra­nice przyz­woitości naj­częściej przek­racza sięprzyz­woitości naj­częściej przek­racza się we dwojegra­nice przyz­woitości naj­częściej przek­racza się we dwoje

Tyl­ko miłość jest wie­czna i przek­racza gra­nice czasu.To ile dla mnie znaczysz przek­racza wszys­tkie gra­nice zdro­wego rozsądku, żaden, na­wet naj­wy­bit­niej­szy człowiek nie byłby w sta­nie te­go pojąć.Być może marze­nia się spełniają. Ale to, o czym ja marzę przek­racza gra­nice ludzkich możliwości...Ludzka głupo­ta cza­sem przek­racza gra­nice Wszechświata, gdy­by Je­zus zszedł na Ziemie praw­do­podob­nie nie do­puszczo­no by go do krzyża.Książki war­to pi­sać tyl­ko wte­dy, jeśli przek­roczy się os­tatnią gra­nicę wsty­du; pi­sanie jest rzeczą bar­dziej in­tymną od łóżka; przy­naj­mniej dla mnie.- Cze­go jeszcze nie przekroczyłaś? - Gra­nicy za­kocha­nia się z wza­jem­nością. Tak jeszcze nig­dy nie za­kochałam się tak że ja i on, że my... Nig­dy.Ale chcę te­go. Szko­da, że przek­roczyć tą gra­nicę nie jest tak łat­wo jak przek­roczyć doz­wo­loną prędkość na drodze...